Analityk finansowy rynków i papierów wartościowych

Cena: 430 zł (czesne)

Dziś 14% taniej - 500 PLN

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 184 opinii
8.8
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Analityk finansowy rynków i papierów wartościowych


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest przekazanie umiejętności analizy rynków kapitałowych oraz papierów wartościowych przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi analitycznych.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Program kierunku skupiony jest na przekazaniu, utrwaleniu i poszerzeniu aktualnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu analizy rynków kapitałowych oraz papierów wartościowych przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi analitycznych. W trakcie kształcenia przedstawione zostaną zasady funkcjonowania rynków kapitałowych, wyceny i zarządzania obowiązujące na rynku papierami wartościowymi. Uczestnicy studiów pogłębią wiedzę z obszaru sprawozdawczości i rachunkowości finansowej oraz finansów przedsiębiorstw, a także zyskają umiejętności przydatne podczas samodzielnego inwestowania na giełdzie papierów wartościowych.

Absolwent specjalności potrafi:

- przeprowadzić transakcje na rynkach finansowych,

- dokonać analizy fundamentalnej i technicznej podmiotów i ich walorów notowanych na rynku finansowym,

- ocenić sytuację makroekonomiczną, tendencje na giełdzie oraz sytuację finansową spółek giełdowych i na tej podstawie zbudować portfel inwestycyjny uwzględniający zakładaną stopę zwrotu oraz indywidualną skłonność do ryzyka, zarządzać nim,

- ocenić i optymalnie ograniczyć ryzyko finansowe,

- wykorzystać nabytą wiedzę do wspomagania decyzji finansowych organów zarządzających lub do występowania w charakterze aktywnego inwestora,

- dostrzec zmiany i zrozumieć anomalie, jakie zachodzą na rynkach finansowych m.in. na skutek zachowań inwestorów i wpływ różnych czynników na ich stabilność w ramach tzw. Finansów behawioralnych,

- zrozumieć potrzebę dokształcania się i działania etycznego z poszanowaniem prawa.


Adresaci:

Studia adresowane są do:

- osób zainteresowanych rozwojem umiejętności i wiedzy z zakresu analizy rynku papierów wartościowych, 

- osób czynnie inwestujących oraz tych chcących dopiero podjąć działalność na rynku finansowym w charakterze tradera, analityka finansowego czy inwestora,

- specjalistów zajmujących się doradztwem finansowym oraz inwestycyjnym chcących rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu inwestycji w papiery wartościowe,

- osób pragnących samodzielnie inwestować na giełdzie papierów wartościowych,

- osób przygotowujących się do egzaminów zawodowych: makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, CFA.

Pobierz program kierunku