Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej

Cena: 430 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 211 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest uzyskanie przygotowania teoretycznego i praktycznego do prowadzenia diagnozy psychologicznej w różnych obszarach praktyki klinicznej i dla różnych celów klinicznych.


Czas trwania studiów: 3 semestry


Opis kierunku:

Program studiów obejmuje zagadnienia związane z diagnozą psychologiczną na każdym poziomie rozwoju (od małych dzieci po wiek starszy), zarówno osób zdrowych jak i z różnymi schorzeniami, zaburzeniami, problemami klinicznymi.

Słuchacze zapoznają się z metodami diagnozy wykorzystywanymi najczęściej w praktyce klinicznej, zarówno metodami niestandaryzowanymi (wywiad, obserwacja) jak też standaryzowanymi (testy psychologiczne, próby neuropsychologiczne). Ponadto słuchacze nabędą umiejętności w zakresie planowania i realizowania procesu diagnostycznego oraz formułowania pisemnych opinii i orzeczeń będących wynikiem procesu diagnostycznego.

Podczas studiów podyplomowych:

- słuchacze zostaną zapoznani ze znanymi, podstawowymi narzędziami diagnostycznymi wykorzystywanymi w praktyce psychologicznej, głównie klinicznej.

- uzupełnią i poszerzą wiedzę na temat psychologicznego funkcjonowania człowieka,

- zapoznają się z najnowszymi klasyfikacjami chorób i zaburzeń psychicznych i procedurami diagnostycznymi potrzebnymi do rzetelnej oceny tych chorób i zaburzeń,

- uzupełnią wiedzę na temat zdrowia psychicznego i specyfiki funkcjonowania dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w różnych obszarach.


Adresaci:

Studia adresowane są do absolwentów jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia, w tym między innymi pracowników placówek oświatowych, ochrony zdrowia, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych placówek diagnostyczno-terapeutycznych, a także absolwentów, którzy dopiero odbywają staż zawodowy.

Pobierz program kierunku