Analityk finansowy

Cena: 399 zł (czesne)

Dziś 14% taniej - 460 PLN

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 179 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Analityk Finansowy


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie absolwenta do wykonania zawodu analityka finansowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r. poz. 1145 (kod zawodu 241306).


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Program kształcenia skoncentrowany jest na nauce teoretycznych oraz praktycznych zagadnień związanych z analizą finansową. Obejmuje szeroki wachlarz zagadnień w tym m.in. organizację rynków finansowych, analizę instrumentów finansowych, techniki zarządzania portfelami instrumentów finansowych, finanse przedsiębiorstw, rachunkowość finansową, a także wybrane zagadnienia z obszaru prawa, ekonomii, metod ilościowych oraz etyki.

Program studiów zawiera dużą część materiału wymaganego na egzaminie dla doradców inwestycyjnych oraz na egzaminie dla kandydatów na analityka finansowego CFA (Chartered Financial Analyst).

Absolwent specjalności posiada wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa i instytucji finansowych. Zna mechanizmy występujące na rynku finansowym. Posiada umiejętność technicznej i fundamentalnej analizy instrumentów finansowych. Potrafi prognozować i dokonywać symulacji zjawisk finansowych, by trafniej podejmować decyzje z zakresu zarządzania finansami oraz ryzykiem.

Słuchacz po ukończeniu studiów na ww. kierunku przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych analityka finansowego w tym m.in. do: uczestniczenia w tworzeniu strategii finansowych krótko- i długoterminowych oraz w przygotowaniu budżetu i kontroli jego realizacji; wspomagania procesu podejmowania decyzji związanych z kapitałem, sporządzania analizy finansowej, opracowania hipotez i wariantów rozwiązań, przedstawiania ich oceny i proponowania rozwiązań końcowych; współpracy z instytucjami finansowymi.


Zatrudnienie:

Absolwenci studiów mogą znaleźć zatrudnienie w bankach, funduszach inwestycyjnych i innych instytucjach finansowych, jak również w przedsiębiorstwach, firmach doradczych czy firmach audytorskich.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób pragnących zdobyć i poszerzyć wiedzę z obszaru rynków oraz instrumentów finansowych; osób pracujących lub przewidujących zatrudnienie w instytucjach finansowych na stanowiskach takich jak: analityk finansowy, kontroler finansowy, audytor wewnętrzny, księgowy, makler giełdowy, doradca inwestycyjny; osób piastujących bądź mających piastować stanowisko menedżerskie w firmie.

Pobierz program kierunku