Analityk finansowy


Cena:  400 zł (czesne)

 

Dziś 6% taniej 430 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:9.0
179 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Analityk Finansowy


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest dostarczenie kompleksowej wiedzy, umiejętności, a także kompetencji w zakresie wszystkich złożonych obszarów pracy analityka finansowego.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Program kształcenia skoncentrowany jest na nauce teoretycznych oraz praktycznych zagadnień związanych z analizą finansową. Obejmuje szeroki wachlarz zagadnień w tym m.in. organizację rynków finansowych, analizę instrumentów finansowych, techniki zarządzania portfelami instrumentów finansowych, finanse przedsiębiorstw, rachunkowość finansową, a także wybrane zagadnienia z obszaru prawa, ekonomii, metod ilościowych oraz etyki.

Program studiów zawiera dużą część materiału wymaganego na egzaminie dla doradców inwestycyjnych oraz na egzaminie dla kandydatów na analityka finansowego CFA (Chartered Financial Analyst).

Absolwent specjalności posiada wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa i instytucji finansowych. Zna mechanizmy występujące na rynku finansowym. Posiada umiejętność technicznej i fundamentalnej analizy instrumentów finansowych. Potrafi prognozować i dokonywać symulacji zjawisk finansowych, by trafniej podejmować decyzje z zakresu zarządzania finansami oraz ryzykiem.

Słuchacz po ukończeniu studiów na ww. kierunku przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych analityka finansowego w tym m.in. do: uczestniczenia w tworzeniu strategii finansowych krótko- i długoterminowych oraz w przygotowaniu budżetu i kontroli jego realizacji; wspomagania procesu podejmowania decyzji związanych z kapitałem, sporządzania analizy finansowej, opracowania hipotez i wariantów rozwiązań, przedstawiania ich oceny i proponowania rozwiązań końcowych; współpracy z instytucjami finansowymi.


Zatrudnienie:

Absolwenci studiów mogą znaleźć zatrudnienie w bankach, funduszach inwestycyjnych i innych instytucjach finansowych, jak również w przedsiębiorstwach, firmach doradczych czy firmach audytorskich.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób pragnących zdobyć i poszerzyć wiedzę z obszaru rynków oraz instrumentów finansowych; osób pracujących lub przewidujących zatrudnienie w instytucjach finansowych na stanowiskach takich jak: analityk finansowy, kontroler finansowy, audytor wewnętrzny, księgowy, makler giełdowy, doradca inwestycyjny; osób piastujących bądź mających piastować stanowisko menedżerskie w firmie.