Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej


Cena:  420 zł (czesne)

 

Dziś 6% taniej 450 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:9.0
185 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)

 

Cel:

Celem studiów jest rzetelne przygotowanie uczestnika do umiejętnego zastosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej w obszarach sporządzania sprawozdań finansowych, takich jak polityka rachunkowości czy wycena bilansowa.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Program kształcenia skoncentrowany jest na przekazaniu, utrwaleniu i usystematyzowaniu aktualnej wiedzy uczestników m.in. z zakresu polityki rachunkowości, wyceny bilansowej oraz analizy, interpretacji i sporządzania sprawozdań finansowych, a także ich konsolidacji. Dodatkowo uczestnik kierunku uzyskuje umiejętności rozumienia, interpretacji, oceny i zastosowania standardów MSSF/MSR oraz umiejętności praktycznego zastosowania zaawansowanych zasad i technik rachunkowych.

Program kierunku obejmuje najważniejsze zagadnienia dotyczące prowadzenia i ujmowania operacji gospodarczych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) oraz sporządzania sprawozdań zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Absolwenci studiów posiadają praktyczną umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych według MSSF/MSR. Rozumieją i potrafią interpretować ich treść oraz wykorzystywać dane do podejmowania decyzji ekonomicznych, w tym zarządczych.


Adresaci:

Studia te adresowane są do osób pracujących w obszarze rachunkowości i finansów; dyrektorów finansowych, księgowych, głównych księgowych, audytorów, członków zarządu, pracowników działów finansowo-księgowych, kontrolerów finansowych, pracowników biur rachunkowych, a także osób aspirujących na powyższe stanowiska.