Prawo oświatowe w zarządzaniu szkołą i placówką

Cena: 290 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 231 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Prawo oświatowe w zarządzaniu szkołą i placówką


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning


Cel: 

Celem studiów jest aktualizacja wiedzy i podniesienie kompetencji sprawnego posługiwania się przepisami prawa oświatowego w efektywnym i skutecznym zarządzaniu szkołą (placówką) oraz poszerzenie kompetencji kierowniczych na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej działających w systemie oświaty w zakresie znajomości i stosowania aktualnych przepisów prawa oświatowego.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Studia dostarczają słuchaczom wiedzę z zakresu prawa oświatowego w polskich realiach społeczno-politycznych, uwzględniającą aspekty zmieniającego się prawa oraz adekwatną do aktualnych problemów edukacyjnych; prezentują nowe spojrzenie na istotne zmiany w prawie oświatowym; pozwalają na usystematyzowanie ogólnej wiedzy o prawie oraz szczegółowych zagadnień istotnych dla prowadzenia działalności oświatowej. Treści dydaktyczna realizowane w trakcie kształcenia umożliwiają lepsze zrozumienie działania prawa, również podczas realizacji zadań oświatowych, poznawanie jego źródeł i dokonywanie „czytelnej” wykładni obowiązujących norm prawnych.

Kierunek Prawo oświatowe w zarządzaniu szkołą i placówką umożliwia podniesie kompetencji sprawnego posługiwania się przepisami prawa oświatowego. Kompetencje te są niezbędne do prawidłowego wdrożenia obowiązujących przepisów wprowadzających reformę systemu oświaty. Mają one ponadto wpływ na indywidualny rozwój zawodowy oraz rozwój szkół i placówek oświatowych.

Program obejmuje moduły tematyczne tak przemyślane, aby zainteresować zarówno osoby pracujące w oświacie, działaczy związków zawodowych, jak również osoby, które dopiero zamierzają podjąć pracę związaną z zarządzaniem oświatą czy też prowadzić własną działalność oświatową; został opracowany z myślą o potrzebach kadry kierowniczej wszystkich szczebli administracji oświatowej, a także osób, które planują rozwój zawodowy swojej kariery w sektorze oświaty (zarówno publicznej, jak i niepublicznej).


Adresaci:

Studia adresowane są do pracowników oświatowej administracji samorządowej i rządowej, kadry kierowniczej: dyrektorów szkół i placówek oświatowych, wicedyrektorów zarówno w sektorze publicznym, jak i niepublicznym, nauczycieli – tych osób, które chcą nabyć wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania szkołą lub placówką oświatową oraz pracowników organów prowadzących i organów sprawujących nadzór pedagogiczny; osób, które chcą wzbogacić swoją wiedzę w dziedzinie prawa oświatowego oraz tych, które planują rozwój zawodowy swojej kariery w sektorze oświaty (zarówno publicznej, jak i niepublicznej).

Pobierz program kierunku