Prawo medyczne i bioetyka

Cena: 420 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 157 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Prawo medyczne i bioetyka


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu organizacji, finansowania i funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce w kontekście prawa medycznego; obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników medycznych i kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi; praw i obowiązków pacjentów; problematyki odpowiedzialności karnej, cywilnej, pracowniczej i zawodowej; etyki, bioetyki, dylematów medycznych, moralnych i społecznych w kontekście realizacji zadań przez pracowników medycznych i zarządzających podmiotami leczniczymi w warunkach wolnego rynku.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Studia obejmują zagadnienia z podstaw prawa medycznego, problematyki odpowiedzialności prawnej (karnej, cywilnej, administracyjnej), zawodowej i pracowniczej, etyki zawodowej, zasad wykonywania zawodów medycznych oraz prawa i bioetyki wobec nowych procedur medycznych. Program studiów zakłada ponadto prezentację i analizę problemów prawno-etycznych współczesnej medycyny, takich jak: transplantologia, badania kliniczne, prokreacja wspomagana oraz inżynieria genetyczna, eutanazja i stany terminalne.

Studia podyplomowe Prawo medyczne i bioetyka są przyszłościowym kierunkiem kształcenia zarówno kadry medycznej, jak również środowiska prawniczego zainteresowanego pracą w obszarze opieki zdrowotnej.

Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu prawa medycznego i bioetyki umożliwiającą wykonywanie zawodu zgodnie z obowiązującymi standardami zawodowymi (w tym zasadami deontologii zawodowej) oraz prawami pacjenta; kompetencje do oceny zgodności z aktualnym stanem prawnym powszechnie stosowanych praktyk przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Dla personelu medycznego zdobyte kwalifikacje umożliwią dostosowanie zasad wykonywania zawodu do obowiązujących norm prawnych. Dla przedstawicieli zawodów prawniczych umożliwią zatrudnienie w placówkach zajmujących się udzielaniem świadczeń zdrowotnych. W ramach praktyk prywatnych dają możliwość rozszerzenia oferty świadczonych usług.


Adresaci:

Adresatem studiów są prawnicy, lekarze, przedstawiciele innych zawodów medycznych (pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni, dietetycy) oraz pozostałe osoby bezpośrednio związane z sektorem medycznym, leczeniem, administracją opieki zdrowotnej, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych. 

Pobierz program kierunku