Prawo karne gospodarcze dla sędziów i prokuratorów


Cena:  540 zł (czesne)

 

Dziś 5% taniej 570 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
220 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Prawo karne gospodarcze dla sędziów i prokuratorów


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy oraz podniesienie kwalifikacji praktyków z organów ścigania i organów wymiaru sprawiedliwości; podniesienie kompetencji sędziów i asesorów wydziałów karnych oraz prokuratorów i asesorów w zakresie ścigania przestępczości gospodarczej/skarbowej i w orzekaniu w sprawach przestępczości gospodarczej, zintegrowane z wiedzą pozaprawną przydatną w tym zakresie, które wpłyną na poprawę jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Program został opracowany w taki sposób, aby pojawiły się w nim najistotniejsze zagadnienia z zakresu prawa karnego gospodarczego oraz odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym. Treści kształcenia obejmują prawo gospodarcze publiczne i prywatne/prawo cywilne, wiedzę pozaprawną przydatną do rozstrzygania spraw karnych i cywilnych o charakterze gospodarczym oraz ścigania przestępczości gospodarczej.

Kierunek ten umożliwia: pogłębienie i uzupełnienie wiedzy oraz podniesienie kwalifikacji praktyków z organów ochrony i pomocy prawnej, zarówno organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości (sądowych, pozasądowych, prokuratorskich i pozaprokuratorskich), jak również adwokatury, radców prawnych, czy też biegłych w zakresie dziedziny prawa karnego jaką jest prawo karne gospodarcze; zdobycie umiejętności w zakresie tworzenia, wykładni i stosowania przepisów zaliczanych do tej dziedziny prawa.


Adresaci: 


Adresatem studiów są sędziowie i asesorzy sądowi wydziałów karnych sądów powszechnych (sądy rejonowe, okręgowe i apelacyjne), specjalizujący się w orzekaniu w sprawie przestępstw gospodarczych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratorscy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (prokuratury rejonowe, okręgowe, regionalna oraz Prokuratura Krajowa), specjalizujący się w ściganiu przestępczości gospodarczej.