Doradztwo podatkowe


Cena:  400 zł (czesne)

 

Dziś 6% taniej 430 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:9.0
208 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Doradztwo podatkowe


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)

 

Cel:

Celem studiów jest pogłębienie i zaktualizowanie praktycznej wiedzy niezbędnej do wykładni i stosowania prawa podatkowego, systemów podatkowych oraz podatków, przygotowanie słuchacza do pozytywnego zaliczenia egzaminu na doradcę podatkowego oraz do samodzielnego wykonywania tego zawodu.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Program kształcenia obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu: międzynarodowego prawa podatkowego, rachunkowości, prawa obrotu gospodarczego, prawa celnego, dewizowego i akcyzowego, egzekucji administracyjnej, analizy podatkowej oraz przepisów dotyczących doradztwa podatkowego.

Zakres merytoryczny studiów odpowiada wymaganiom stawianym kandydatom na doradcę podatkowego. Kierunek przygotowuje słuchaczy do zdania egzaminu na doradcę podatkowego.

Absolwent studiów potrafi: stosować przepisy podatkowe i prowadzić analizy podatkowe umożliwiające udzielanie podatnikom i płatnikom porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich zobowiązań podatkowych; prowadzić w imieniu i na rzecz podatników księgi podatkowe i inne ewidencje do celów podatkowych lub udzielać im pomocy w tym zakresie; sporządzać w imieniu i na rzecz podatników zeznania i deklaracje podatkowe.


Adresaci:

Studia adresowane są do:

- osób zamierzających zdawać egzamin na doradcę podatkowego;

- osób pragnących usystematyzować lub poszerzyć swoją wiedzę o systemie podatkowym;

- osób zajmujących się zawodowo problematyką podatkową;

- pracowników organów skarbowych i podatkowych (urzędów i izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej, samorządowych organów podatkowych);

- pracowników działów księgowych, podatkowych i finansowych podmiotów gospodarczych, prawników, ekonomistów i finansistów.