Ochrona danych osobowych w biznesie oraz administracji publicznej

Cena: 380 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 177 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Ochrona danych osobowych w biznesie oraz administracji publicznej


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest nabycie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prawidłowego wykonywania przez pracowników obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych w podmiotach funkcjonujących w sferze administracji publicznej i w biznesie; zapoznanie uczestników z przepisami prawa ochrony danych osobowych, obowiązującymi sposobami wykładni prawa, orzecznictwem trybunałów europejskich i sądów krajowych oraz wyposażenie w umiejętności i kompetencje wykorzystanej wiedzy w praktyce funkcjonowania podmiotów gospodarczych, organów i instytucji publicznych.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Studia są odpowiedzią na unijną reformę ochrony danych osobowych; pozwalają zdobyć wiedzę praktyczną i teoretyczną niezbędną na stanowiskach związanych z przetwarzaniem danych osobowych (w sektorze prywatnym oraz w administracji publicznej), a w szczególności administratorów bezpieczeństwa informacji, inspektorów danych osobowych oraz pracowników odpowiedzialnych za udostępnianie danych.

Program obejmuje treści kształcenia dotyczące m.in. procesu przetwarzania danych osobowych w podmiotach z sektora prywatnego oraz sektora administracji publicznej, bezpieczeństwa informacji, ochrony informacji niejawnych oraz problematyki funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych na gruncie prawa polskiego i europejskiego.

Nowe rozporządzenie UE wprowadza instytucję Inspektora Ochrony Danych (Data Protection Officer), który będzie odgrywał kluczową rolę w ochronie danych osobowych. Studia przygotowują do pełnienia tej funkcji w biznesie i administracji publicznej.


Adresaci:

Studia adresowane są do:

- osób zajmujących się dokonywaniem oceny skutków dla ochrony danych lub zamierzających się tym zajmować (ang. Data protection impact assessment);

- osób projektujących i wdrażających systemy teleinformatyczne, w których przetwarzane są lub będą dane osobowe;

- urzędników przetwarzających dane osobowe;

- członków zarządów spółek oraz menedżerów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych,

- prawników stosujących przepisy o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych;

- inspektorów ochrony danych osobowych (ang. Data Protection Oficer), pełnomocników ochrony oraz osób zamierzających pełnić owe funkcje;

- osób pełniących funkcję Compliance Officer;

- pracodawców, pracowników zatrudnionych w komórkach odpowiedzialnych za sprawy personalne;

- osób odpowiedzialnych za audyt danych osobowych, wdrożenie systemu ochrony danych osobowych w jednostce;

- właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, oraz ich przedstawicieli, działających w sferze handlu internetowego, ubezpieczeń, ochrony zdrowia, rachunkowości i HR (zewnętrzna obsługa kadrowo-płacowa) oraz windykacji;

- pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych;

- doradców, konsultantów, trenerów oraz audytorów z obszaru ochrony danych osobowych;

- administratorów bezpieczeństwa informacji czy rzeczników prasowych, w urzędach administracji rządowej i samorządowej;

- osób prowadzących działalność gospodarczą z wykorzystaniem Internetu;

- absolwentów wyższych uczelni, w szczególności kierunków: prawo, administracja, zarządzanie, informatyka lub ekonomia;

- wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych w biznesie oraz administracji publicznej.


Pobierz program kierunku