Prawo ochrony środowiska

Cena: 290 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 160 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Prawo ochrony środowiska


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Głównym zadaniem studiów z zakresu prawa ochrony środowiska jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy słuchaczy dotyczącej prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych i społecznych aspektów wykonywania zadań publicznych w sferze ochrony środowiska.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Ochrona środowiska stanowi istotny element CSR (odpowiedzialnego społecznie biznesu). Proekologiczne działania przedsiębiorstwa przyczyniają się do wzmocnienia pozytywnego wizerunku firmy w świadomości docelowych odbiorców, jak i własnych pracowników czy kontrahentów. Kierunek ten stanowi odpowiedź na potrzeby dzisiejszej rzeczywistości i współczesnego rynku pracy. Znajomość podstaw prawa ochrony środowiska, w tym gospodarki obiegu zamkniętego, stała się jednym z niezbędnych elementów wykształcenia kadry menedżerskiej.

Program studiów obejmuje m.in. źródła polskiego i unijnego prawa ochrony środowiska, rodzaje i procedury wydawania pozwoleń na korzystanie ze środowiska, ocenę oddziaływania na środowisko, zasady gospodarki odpadami, utrzymanie czystości i porządku w gminach, zmiany klimatyczne, odpowiedzialność w prawie ochrony środowiska.

Absolwenci kierunku potrafią biegle posługiwać się zagadnieniami z zakresu prawa ochrony środowiska, dysponując jednocześnie wiedzą z obszaru prawa administracyjnego; wyposażeni są w kompetencje związane z obecnym stanem legislacyjnym w tych aspektach oraz prawodawstwem Unii Europejskiej; posiadają umiejętności dotyczące przygotowania sprawozdań do urzędów, opracowań środowiskowych oraz stosowania narzędzi informatycznych w ochronie środowiska.


Adresaci:

Studia na kierunku Prawo ochrony środowiska adresowane są do:

- pracowników przedsiębiorstw i spółek odpowiedzialni za stosowanie prawa ochrony środowiska;

- pracowników związanym z ochroną środowiska, w szczególności pracowników administracji publicznej wszystkich szczebli, pracowników zakładów pracy (w tym dużych koncernów);

- dziennikarzy zajmujących się tematyką ochrony środowiska;

- pracowników spółek doradczych;

- pracowników sektora samorządowego;

- praktyków wykonujących zawody prawnicze (radców prawnych, adwokatów);

- oraz innych osób, które w pracy zawodowej stosują prawo ochrony środowiska.

Pobierz program kierunku