Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja


Cena:  420 zł (czesne)

 

Dziś 6% taniej 450 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:9.2
374 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest pogłębienie i zaktualizowanie wiedzy z zakresu prawa, sprawności organizacyjnej oraz umiejętności interpersonalnych w obszarach administracji publicznej.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Studia na kierunku Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja umożliwiają doskonalenie umiejętności i pozyskanie wiedzy z zakresu:

- wiedzy prawniczej (w tym prawa administracyjnego) – wiadomości o systemie prawnym w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu urzędnika, umiejętności analizy tekstu prawnego;

- sprawnego zarządzania – zarządzania zasobami ludzkimi, projektami unijnymi, zmianą i informacją;

- planowania i organizacji pracy oraz organizacji zasobów ludzkich w instytucjach publicznych;

- umiejętności interpersonalnych, komunikacji interpersonalnej, technik prezentacji, organizacji czasu pracy, zarządzania konfliktem w organizacji oraz umiejętności kierowniczych.

Dla osób pracujących w administracji publicznej studia mogą stanowić podstawę do zdobycia awansu zawodowego. Dla pozostałych mogą stanowić uzasadnienie merytoryczne do uzyskania zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego i urzędach administracji rządowej.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze w administracji publicznej, m.in. w urzędach wojewódzkich, miast i gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich i samorządach; osób, które chcą zdobyć i pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania w administracji.