Legislacja

Cena: 380 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 157 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Legislacja


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach związanych z tworzeniem aktów prawnych i ich opiniowaniem; dostarczenie wiedzy z zakresu przebiegu procesu legislacyjnego oraz rozwój praktycznych umiejętności związanych z tworzeniem prawa, zarówno na poziomie ustaw, rozporządzeń, aktów wewnętrznych, jak i aktów prawa miejscowego.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Program kierunku skupiony jest na przekazaniu, utrwaleniu i poszerzeniu aktualnej wiedzy oraz umiejętności słuchaczy z zakresu procedur prawodawczych, w ramach których ustanawiane są powszechnie obowiązujące akty prawne, ustawy, rozporządzenia oraz akty prawa miejscowego. Dodatkowo słuchacz uzyskuje informacje dotyczące systemów źródeł prawa, znaczenia konstytucji budowy aktu normatywnego oraz wzajemnych relacji pomiędzy prawem pozytywnym i naturalnym oraz między prawem krajowym i międzynarodowym.

Treści kształcenia obejmują także zagadnienia dotyczące problematyki procesu legislacyjnego w tym problematykę lobbingu oraz ustawodawstwa w zakresie orzecznictwa Sądów Najwyższych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Po ukończeniu studiów Legislacji absolwent nabędzie umiejętności istotne dla prawidłowego realizowania zadań w związku z procesem legislacyjnym, będzie świadomy interdyscyplinarnych i wielowymiarowych związków między zjawiskami prawnymi, a społecznymi i ekonomicznymi w procesie tworzenia prawa.


Adresaci:

Studia adresowane są do prawników, administratywistów, a także do wszystkich osób mających związek z procesem tworzenia prawa.

Pobierz program kierunku