Prawo karne materialne i procesowe


Cena:  420 zł (czesne)

 

Dziś 6% taniej 450 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
242 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Prawo karne materialne i procesowe


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz podniesienie kwalifikacji praktyków z organów ścigania i organów wymiaru sprawiedliwości; zapoznanie i przygotowanie słuchaczy do stosowania nowych uregulowań dotyczących w/w dyscypliny prawa w zakresie m.in. nowego modelu kary łącznej, środków zabezpieczających, kary ograniczenia wolności i innych kar wolnościowych, dozoru elektronicznego czy trybów konsensualnych.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Kierunek ten szczególny nacisk kładzie na nowe uregulowania w zakresie prawa karnego materialnego oraz procesu karnego, w szczególności wprowadzenie elementów kontradyktoryjności, zmieniających gruntowanie polski proces karny; stanowi odpowiedź na dynamiczne zmiany, jakie następują już od wielu lat w tej dyscyplinie prawa.

Program studiów obejmuje treści kształcenia dotyczące m.in.:

- najnowszych uchwał i projektowanych zmian legislacyjnych w prawie karnym materialnym i procesowym;

- nowych tendencji orzeczniczych;

- konstytucyjnych, europejskich i międzynarodowych aspektów wykładni i stosowania przepisów prawa karnego.


Adresaci:

Studia adresowane są do adwokatów, radców prawnych, pracowników wymiaru sprawiedliwości, sędziów i prokuratorów oraz pozostałych osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu materialnego i procesowego prawa karnego.