Prawo pracy

Cena: 360 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 205 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Prawo pracy


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, które pozwolą usprawnić działalność organizacyjną oraz przyczynią się do podniesienia efektywności pracy pracownika; przygotowanie nowoczesnej i wszechstronnie wykształconej kadry specjalistów z zakresu prawa pracy.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Studia podyplomowe na kierunku Prawo pracy odnoszą się do problematyki dotyczącej prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatków.

Program obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji zarządczych, kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych, przygotowując absolwenta do pełnienia samodzielnych funkcji we wskazanych zakresach oraz czyniąc go specjalistą w danej dziedzinie.

Absolwent studiów:

- nabędzie lub poszerzy swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie: źródeł i zasad prawa pracy, instytucji prawa cywilnego i handlowego znajdujących zastosowanie w stosunkach pracy, zasad nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy, treści stosunku pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny, zbiorowego prawa pracy, wykroczeń i przestępstw przeciwko prawom pracownika oraz zasad nadzoru nad warunkami pracy, procesowego prawa pracy, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, prawa pracy uregulowanego w przepisach szczególnych oraz ochrony danych osobowych pracowników;

- uzyska umiejętności dotyczące identyfikowania związków między zjawiskami prawnymi, ekonomicznymi i społecznymi oraz rozwiązywania problemów wymagających zastosowania szczegółowej wiedzy prawniczej, między innymi z zakresu prawa pracy, postępowania cywilnego, prawa cywilnego i handlowego;

- rozwinie umiejętności z zakresu obsługi kadr i płac;

- nabędzie kompetencje niezbędne do pracy w działach kadr firm i instytucji publicznych a także do zarządzania zasobami pracy.


Adresaci:

Studia adresowane są do wszystkich osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa pracy, w szczególności dla osób stosujących prawo pracy w praktyce, zajmujących się problematyką kadrową, przedsiębiorców, kadry menedżerskiej, jak również dla pracowników administracji publicznej, w tym osób odpowiedzialnych za implementację i stosowanie europejskiego prawa pracy.


Zatrudnienie:

Absolwenci studiów Prawo pracy mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w biurach rachunkowych, działach kadrowo-finansowych przedsiębiorstw, firmach outsoursingowych i doradczych.

Pobierz program kierunku