Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna z pedagogiką szkolną

Cena: 460 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 4

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 301 opinii
9.3
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna z pedagogiką szkolną


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel:

Studia te stanowią konieczny warunek do wykonywania zawodu pedagoga, terapeuty i rewalidatora w placówkach edukacyjnych i poradniach specjalistycznych. Dają one możliwość poznania najnowszych tendencji i wskazań do pracy terapeutycznej z uczniami z trudnościami oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w niezbędne kompetencje/umiejętności praktyczne do pracy z uczniami/klientami z trudnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych za pomocą poznanych narzędzi, metod, technik i form pracy terapeutycznej jak również wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną z zakresu diagnozy, profilaktyki, metodyki pracy w środowisku szkolnym i rodzinnym oraz umiejętności praktyczne niezbędne w pracy pedagoga szkolnego; uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Absolwenci przygotowani są do pracy na stanowisku pedagoga szkolnego jak również do: diagnozowania indywidualnych potrzeb uczniów oraz powodów ewentualnych niepowodzeń szkolnych, związanych z sytuacjami traumatycznymi oraz kryzysowymi w domu i szkole; dostrzegania zagrożeń związanych z niedostosowaniem społecznym; wczesnego wspomagania jak również wspierania rozwoju dzieci i młodzieży; koordynowania oraz wspierania działań opiekuńczo-wychowawczych szkoły i rodziny; organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem działań profilaktycznych oraz budowania wiedzy o rozwoju psychofizycznym dzieci i młodzieży szkolnej jak również dysfunkcji w tym zakresie.


Czas trwania: 714 godzin (w tym 180 godzin praktyk) - 4 semestry


Uzyskane kwalifikacje:

Studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych ‒ nadają kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela terapeuty i rewalidatora we wszystkich placówkach edukacyjnych na każdym etapie oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych z dziećmi i młodzieżą z opiniami o specyficznych trudnościach edukacyjnych i/lub orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz nadają kwalifikacje zawodowe potrzebne do wykonywania pracy pedagoga szkolnego w przedszkolach, szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach,  szkołach branżowych I i II stopnia, szkołach policealnych, placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, bibliotekach pedagogicznych, kolegiach pracowników służb społecznych, placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Nazwa zawodu: Nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej; Pedagog specjalny.

Kod zawodu: 235909; 235919 - według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Adresaci:

Studia skierowane są do słuchaczy studiów pedagogicznych – absolwentów z tytułem licencjata lub magistra z przygotowaniem pedagogicznym, jak również do nauczycieli wszystkich szczebli edukacyjnych, psychologów, pedagogów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz placówek edukacyjnych, opiekuńczych, terapeutycznych i leczniczych. Ponadto do osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy pedagoga szkolnego oraz podwyższania własnych kompetencji.


Wymagania:

Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej przed dokonaniem płatności za kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego na adres: kontakt@studia-online.pl 


Pobierz program kierunku