Terapia pedagogiczna z arteterapią

Cena: 480 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 4

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 158 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Terapia pedagogiczna z arteterapią


Rodzaj studiów: studia podyplomowe

Charakter studiów: studia kwalifikacyjne

Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel:

Celem Studiów Podyplomowych z Terapii pedagogicznej i arteterapii jest:

- podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzenia terapii przez sztukę,

- zdobycie umiejętności integrowania działań ekspresyjnych i percepcyjnych podmiotu terapii,

- zastosowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, psychoterapii oraz nauk o sztuce w procesie profilaktyki i terapii zaburzeń rozwoju człowieka,

- przygotowanie uczestników do organizacji i realizacji zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przejawiającymi różnorodne dysfunkcje psychofizyczne i społeczne,

- rozwinięcie kompetencji arteterapeutycznych,

- wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności, wiedzę i narzędzia z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej niezbędne do samodzielnego przeprowadzenia diagnozy i terapii dzieci oraz młodzieży ze specyficznymi z trudnościami w uczeniu się i/lub z zaburzeniami rozwoju ruchowego, emocjonalnego i społecznego,

- wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności, wiedzę i narzędzia z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej niezbędne do organizowania różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wspierania rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.


Czas trwania: 728 godzin (w tym 180 praktyk) - 4 semestry


Uzyskane kwalifikacje:

Studia podyplomowe z zakresu „Terapii pedagogicznej i arteterapii” mają charakter kwalifikacyjny. Absolwent uzyska kwalifikacje do pracy terapeutycznej w zakresie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży w instytucjach edukacyjnych oraz kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia zajęć z wykorzystaniem różnych metod związanych z terapią przez sztukę.

Absolwenci kierunku otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

Nazwa zawodu: Nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej oraz Arteterapeuta. 

Kod zawodu: 235909 oraz 323013 według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 


Adresaci:

Studia te adresowane są przede wszystkim do osób pracujących bądź przygotowujących się do pracy na stanowiskach wymagających przygotowania do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, wymagającymi wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorakich trudności, utrudniających mu rozwój i funkcjonowanie społeczne oraz wykazujących specyficzne trudności w uczeniu się; nauczycieli, wychowawców, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, opiekunów oraz pedagogów szkolnych jak również do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich o dowolnym profilu i specjalności, chcących pogłębić wiedzę i zdobyć umiejętności w zakresie arteterapii, nauczycieli, pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych, pracowników placówek kulturalno-oświatowych, ale również hospicjów, domów pogodnej jesieni, domów dziennego pobytu, placówek rehabilitacyjnych, szpitali i sanatoriów, świetlic socjoterapeutycznych, placówek interwencyjnych oraz dla osób pragnących pracować w takich placówkach, oraz osób zainteresowanych pracą rehabilitacyjną z osobami zaburzonymi psychicznie i/lub fizycznie, resocjalizacyjną z osobami niedostosowanymi społecznie, z osobami starszymi.


Wymagania:

Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej przed dokonaniem płatności za kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego na adres: kontakt@studia-online.pl 

Pobierz program kierunku