Pedagog szkolny

Cena: 540 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 302 opinii
9.3
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Pedagog szkolny


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel:

Celem kierunku jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną z zakresu diagnozy, profilaktyki, metodyki pracy w środowisku szkolnym i rodzinnym oraz umiejętności praktyczne niezbędne w pracy pedagoga szkolnego, a także uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Absolwenci przygotowani są do pracy na stanowisku pedagoga szkolnego jak również do: diagnozowania indywidualnych potrzeb uczniów oraz powodów ewentualnych niepowodzeń szkolnych, związanych z sytuacjami traumatycznymi oraz kryzysowymi w domu i szkole; dostrzegania zagrożeń związanych z niedostosowaniem społecznym; wczesnego wspomagania jak również wspierania rozwoju dzieci i młodzieży; koordynowania oraz wspierania działań opiekuńczo-wychowawczych szkoły i rodziny; organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem działań profilaktycznych oraz budowania wiedzy o rozwoju psychofizycznym dzieci i młodzieży szkolnej jak również dysfunkcji w tym zakresie.


Czas trwania: 380 godzin + 90 godzin praktyk (łącznie 470 godzin) - 3 semestry


Uzyskane kwalifikacje:

Studia te nadają kwalifikacje zawodowe potrzebne do wykonywania pracy pedagoga szkolnego w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technikach,  szkołach branżowych I i II stopnia, szkołach policealnych, placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, bibliotekach pedagogicznych, kolegiach pracowników służb społecznych, placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.


Adresaci:

Studia skierowane są do osób mających na celu uzyskanie kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy pedagoga szkolnego. 

Studia podyplomowe na w/w kierunku skierowane są do osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy pedagoga szkolnego oraz podwyższania własnych kompetencji. Oferta adresowana jest przede wszystkim do pracujących i przyszłych pedagogów szkolnych, nauczycieli oraz wychowawców placówek opiekuńczo-socjalizujących.

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym oraz przygotowaniem pedagogicznym.


Wymagania:

Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej przed dokonaniem płatności za kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego na adres: kontakt@studia-online.pl

Pobierz program kierunku