Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów


Cena:  380 zł (czesne)

 

Dziś 15% taniej 450 PLN


ilość wpłat: 103 semestry
Ocena słuchaczy:9.7
753 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Metoda kształcenia: e-learning (online)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel:

Studia te umożliwiają psychologom uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. przygotowania merytorycznego, podstaw dydaktyki, emisji głosu, pedagogiki oraz metod pracy nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty, a także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Program studiów jest zgodny z wymogami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 r.


Czas trwania:  3 semestry (w tym 150 godzin praktyk)


Uzyskane kwalifikacje:

Kwalifikacje wydawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia podyplomowe z zakresu „Przygotowania pedagogicznego dla psychologów” mają charakter kwalifikacyjny - nadają psychologom uprawnienia pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty, a także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.


Adresaci:

Studia te adresowane są do osób, które ukończyły jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia, na kierunku psychologia.

Pobierz program kierunku