Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole


Cena:  360 zł (czesne)

 

Dziś 10% taniej 400 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:9.0
175 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Metoda kształcenia: e-learning (online)


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w narzędzia pozwalające wyeliminowanie zachowań agresywnych i przemocy wśród młodzieży, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ucznia w szkole i środowisku rodzinnym oraz umiejętność integracji uczniów w szkole i wzmocnienie więzi między uczniami, nauczycielami i rodzicami we wspólnym działaniu na rzecz przeciwdziałania agresji; wykształcenie u słuchaczy umiejętności diagnozowania ryzyka wystąpienia przemocy w grupie dzieci/młodzieży, przeciwdziałanie przemocy oraz budowanie strategii profilaktycznych.


Czas trwania: 172 godziny - 2 semestry


Uzyskane kwalifikacje:

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień uzyskuje kwalifikacje i kompetencje do pracy w charakterze terapeuty uzależnień w systemie szkolnictwa, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach środowiskowych, poradniach leczenia uzależnień, organizacjach zajmujących się pomocą osobom uzależnionym i współuzależnionym.


Adresaci:

Studia podyplomowe z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów pracujących na wszystkich szczeblach systemu edukacji, a także dla wszelkich osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji i umiejętności.