Tutoring i coaching w edukacji


Cena:  280 zł (czesne)

 

Dziś 6% taniej 300 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
231 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowejKierunek studiów: Tutoring i coaching w edukacji

 

Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne

 

Metoda kształcenia: e-learning (online)


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).

 

Cel: Celem głównym studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia indywidualnego, grupowego i zespołowego coachingu i tutoringu w szkole i innych placówkach oświatowych oraz pokazanie różnych podejść, odmian i stylów stosowanych w coachingu; ponadto studia te mają za zadanie zaprezentowanie poszczególnych metod, technik i narzędzi stosowanych w coachingu i tutoringu.

 

Czas trwania: 220 godzin – 2 semestry

 

Uzyskane kwalifikacje:

Studia mają charakter kwalifikacyjny, a ich celem jest umożliwienie słuchaczom zdobycia zawodu coacha ze specjalizacją w edukacji.

 

Absolwenci kierunku otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych z zakresu „Tutoringu i coachingu w edukacji”.


Nazwa zawodu: Trener osobisty (coach, mentor, tutor) kod zawodu: 235920 według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Umiejętności zawodowe, jakie uzyskuje absolwent studiów:

- efektywnego uczenia się,

- rozpoznania i stosowania narzędzi, które świetnie sprawdzają się zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym,

-  umiejętności w zakresie prowadzenia sesji coachingowej i tutoringowej,

- stosowania metod i technik stosowanych w coachingu i tutoringu,

- dokonania samooceny i autodiagnozy oraz analizy własnych zasobów i deficytów wymagających doskonalenia,

- wejścia w rzeczywisty proces coachingowy i tutoringowy.

 

Adresaci:

Studia adresowane są do osób zainteresowanych rozwojem osobistym, zawodowym, wspieraniem w rozwoju osób indywidualnych, grup, zespołów w obszarze edukacji, a w szczególności pedagogów, psychologów, doradców, terapeutów, wychowawców i nauczycieli, dyrektorów i kierowników placówek edukacyjnych.