Arteterapia (2 sem)


Cena:  290 zł (czesne)

 

Dziś 6% taniej 310 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
201 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowejKierunek studiów: Arteterapia

 

Rodzaj studiów: studia podyplomowe

 

Metoda kształcenia: e-learning (online)


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).

 

Cel:

Celem Studiów Podyplomowych z Arteterapii jest:

- podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzenia terapii przez sztukę,

- zdobycie umiejętności integrowania działań ekspresyjnych i percepcyjnych podmiotu terapii,

- zastosowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, psychoterapii oraz nauk o sztuce w procesie profilaktyki i terapii zaburzeń rozwoju człowieka,

- przygotowanie uczestników do organizacji i realizacji zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przejawiającymi różnorodne dysfunkcje psychofizyczne i społeczne,

- rozwinięcie kompetencji arteterapeutycznych.

 

 

Czas trwania:

Studia podyplomowe na kierunku Arteterapia można realizować poprzez:

   - Studia dwusemestralne - 242 godzin

 

Uzyskane kwalifikacje:

Studia umożliwią nabycie umiejętności i zdobycie kompetencji niezbędnych do pracy Arteterapeuty.

 

Adresaci:

Podyplomowe studia arteterapii skierowane są do:

1) absolwentów studiów licencjackich i magisterskich o dowolnym profilu i specjalności, chcących pogłębić wiedzę i zdobyć umiejętności w zakresie arteterapii;


2) nauczycieli, pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych, pracowników placówek kulturalno-oświatowych, ale również hospicjów, domów pogodnej jesieni, domów dziennego pobytu, placówek rehabilitacyjnych, szpitali i sanatoriów, świetlic socjoterapeutycznych, placówek interwencyjnych oraz dla osób pragnących pracować w takich placówkach;

3) osób zainteresowanych pracą:

- rehabilitacyjną z osobami zaburzonymi psychicznie i/lub fizycznie,

- resocjalizacyjną z osobami niedostosowanymi społecznie,

- z osobami starszymi.

 

Zatrudnienie:

Po ukończeniu studiów absolwenci będą mogli podjąć pracę jako arteterapeuci w placówkach o charakterze pedagogicznym, opiekuńczym, terapeutycznym, medycznym, kulturalno-oświatowym, a w szczególności w:

- szkołach, przedszkolach, szkołach specjalnych i szkołach życia,

- szkołach i klasach integracyjnych,

- szpitalach, sanatoriach, hospicjach, zakładach leczniczych, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, domach złotej jesieni, domach dziennego pobytu, zakładach karnych, poprawczych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, ośrodkach rehabilitacyjno-readaptacyjnych, domach kultury,

- stowarzyszeniach i fundacjach obejmujących różne formy terapii przez sztukę.