Bibliotekoznawstwo (2 sem)


Cena:  360 zł (czesne)

 

Dziś 5% taniej 380 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:9.2
399 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Bibliotekoznawstwo


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Metoda kształcenia: e-learning (online)


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. praktyki zawodowe w kształceniu przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela w roku akademickim 2020/2021 mogą być również realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel:

Studia nadają kwalifikacje do pracy w bibliotekach prowadzonych przez inne niż szkoła placówki wychowawcze, bibliotekach podległych Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w charakterze bibliotekarza (studia 2-semestralne).

Celem studiów jest dostarczenie kompleksowej wiedzy, umiejętności, a także kompetencji społecznych w zakresie wszystkich złożonych obszarów pracy bibliotekarskiej. Od ewidencji i katalogowania do metodyki pracy z czytelnikiem indywidualnym i zbiorowym (w tym niepełnosprawnym). Ukierunkowane są na szeroko pojęty warsztat informacyjny, oświatowy i naukowy.


Czas trwania:

Program kształcenia realizowany jest poprzez:

- Studia dwusemestralne - 275 godzin w tym 60 godzin praktyk (studia kwalifikacyjne dla bibliotekarzy).


Uzyskane kwalifikacje:

Studia podyplomowe z zakresu „Bibliotekoznawstwa” mają charakter kwalifikacyjny.

Studia dwusemestralne - nadają uprawnienia do zajmowania stanowiska bibliotekarza w bibliotekach prowadzonych przez inne niż szkoła placówki wychowawcze, bibliotekach podległych Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Absolwenci kierunku otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych.


Nazwa zawodu: Bibliotekarz (studia dwusemestralne). Kod zawodu: 343301 (studia dwusemestralne).

Według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Adresaci:

Studia dedykowane są osobom bez uprawnień pedagogicznych pragnących nabyć kwalifikacje do pracy w bibliotekach innego typu niż szkolne czy pedagogiczne.