Doradztwo zawodowe (2 sem) - Instytucje rynku pracy


Cena:  280 zł (czesne)

 

Dziś 22% taniej 360 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.8
159 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Doradztwo zawodowe


Rodzaj studiów: studia podyplomowe 


Metoda kształcenia: e-learning (online)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel:

Umożliwienie uzyskania kwalifikacji w zakresie pracy w charakterze doradcy zawodowego w instytucjach rynku pracy.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wspierania młodzieży oraz dorosłych w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych (w tym wskazania ścieżki wyboru kolejnego etapu kształcenia, doboru szkoły i ewentualnego zawodu) w oparciu o racjonalne przesłanki, tak by były one adekwatne zarówno do predyspozycji jak i wymagań rynku pracy.


Podczas studiów uczestnicy: 

- pogłębią swoją wiedzę z zakresu psychologicznych, społecznych, prawnych, etycznych zagadnień związanych z dopasowaniem do zawodu, doradzaniem oraz funkcjonowaniem na rynku pracy,

- poznają narzędzia diagnostyczne i metody wykorzystywane w pracy doradczej,

- nabędą umiejętność planowania kariery zawodowej,

- rozwiną własne kompetencje miękkie,

- przygotują się do wspierania młodzieży i dorosłych w podejmowaniu optymalnych decyzji edukacyjno–zawodowych, tak, aby były one adekwatne zarówno do osobistych preferencji i predyspozycji, jak i wymagań i możliwości rynku pracy.


Dodatkowym atutem studiów jest możliwość prowadzenia przez absolwentów (nowa podstawa programowa) przedmiotu Kompetencje personalne i społeczne (KPS) oraz Organizacja pracy małych zespołów (OMZ).

Czas trwania:

Studia podyplomowe na kierunku Doradztwo zawodowe można realizować w dwóch wariantach:

- studia 2-semestralne - 260 godzin, w tym 60 godzin praktyk;

- studia 3-semestralne dla nauczycieli - 360 godzin, w tym 90 godzin praktyk.


Uzyskane kwalifikacje: 

Studia podyplomowe z zakresu „Doradztwa zawodowego” mają charakter kwalifikacyjny. Absolwent studiów jest uprawniony do posługiwania się tytułem „Doradca zawodowy” i może wykonywać ten zawód we wszelkiego rodzaju instytucjach publicznych, czy organizacjach pozarządowych.

Absolwenci kierunku otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

Nazwa zawodu: Doradca zawodowy; kod zawodu: 242304 według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Ukończenie studiów trwających 2 semestry pozwala uzyskać odpowiednie kwalifikacje do pracy doradcy zawodowego w instytucjach rynku pracy w charakterze:

- doradcy zawodowego w różnego rodzaju instytucjach zajmujących się pracą z młodzieżą (ośrodki wychowawcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze),

- doradcy zawodowego i personalnego w agencjach doradztwa i pośrednictwa pracy,

- doradcy w uczelnianych biurach karier,

- specjalisty w instytucjach rynku prac,

- doradcy zawodowego zaangażowanego w realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

Ukończenie studiów trwających 3 semestry równoznaczne jest z uzyskaniem kwalifikacji do pracy na stanowisku doradcy zawodowego w szkołach lub prowadzenia doradztwa zawodowego dla uczniów.


Adresaci: 

Studia adresowane są do nauczycieli i pracowników dydaktycznych szkół i placówek oświatowych (w tym psychologów, pedagogów, wychowawców, pracowników socjalnych) oraz kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą.

Studia dwusemestralne - skierowane są głownie do osób chcących podjąć pracę w charakterze doradcy zawodowego w instytucjach rynku pracy.

Studia trzysemestralne - skierowane są przede wszystkim do osób pracujących bądź przygotowujących się do pracy w szkołach i innych placówkach oświatowych, chcących pełnić funkcję nauczyciela-doradcy zawodowego.


Zatrudnienie:

placówki edukacyjne (studia trzysemestralne),

- administracja samorządowa,

- wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy,

- agencje pośrednictwa pracy,

- centra informacji i planowania kariery zawodowej,

- organizacje pracodawców,

- Ochotnicze Hufce Pracy,

- dział kadr w publicznych i niepublicznych firmach, przedsiębiorstwach, firmach doradczych i konsultingowych,

- poradnie specjalistyczne, w tym dla młodzieży pod kątem wyboru zawodu,

- niepubliczne instytucje rynku pracy, tj. instytucje szkoleniowe, agencje zatrudnienia i pośrednictwa pracy,

- poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

- agencje doradztwa personalnego,

- agencje poradnictwa zawodowego,

- agencje pracy tymczasowej.