Organizacja i Zarządzanie Oświatą


Cena:  350 zł (czesne)

 

Dziś 12% taniej 400 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:9.6
657 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Organizacja i zarządzanie oświatą

 

Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne

 

Metoda kształcenia: e-learning (online)


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. praktyki zawodowe w kształceniu przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela w roku akademickim 2020/2021 mogą być również realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).

 

Cel:

Studia te mają na celu przygotowanie absolwentów kierunku do podejmowania czynności zawodowych na stanowiskach kierowniczych we wszystkich typach szkół i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czy organach nadzorujących działalność oświatową.

Stanowią one kompendium wiedzy dla potencjalnego kandydata obejmującego stanowisko kierownicze - przekazują wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnej i twórczej realizacji procesu organizacji i zarządzania w nowej strukturze systemu edukacji, podnoszenia jakości pracy w placówkach oświatowych oraz planowania regionalnej polityki oświatowej.

 

Czas trwania: 258 godzin w tym 30 godzin praktyk (2 semestry)

 

Uzyskane kwalifikacje:

Studia mają charakter kwalifikacyjny - nadają kwalifikacje w zakresie organizacji i zarządzania oświatą we wszystkich typach szkół i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czy organach nadzorujących działalność oświatową.

Po ukończeniu studiów podyplomowych i zdaniu egzaminu końcowego absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uzyskane kwalifikacje umożliwiają pełnienie funkcji dyrektora lub innej funkcji kierowniczej w oświacie w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

 

Adresaci:

Studia te adresowane są do:

- nauczycieli wszystkich specjalności i poziomów nauczania, którzy chcą ubiegać się o stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkole lub innej placówce oświatowej (kwalifikacje te są bowiem niezbędne do pełnienia funkcji dyrektora każdej placówki oświatowej w świetle obowiązujących przepisów),

- pracowników nadzoru pedagogicznego,

- pracowników organów prowadzących szkoły i osób zatrudnionych w administracji państwowej wszystkich szczebli,

- animatorów działań i organizacji oświatowych,

- osób z wykształceniem wyższym zainteresowanych doskonaleniem zawodowym w zakresie organizacji i zarządzania

oświatą.

 

Zatrudnienie:

Absolwent kierunku Organizacja i zarządzanie oświatą znajdzie zatrudnienie w/jako:

- pracownik instytucji administracji samorządowej,

- kierownik placówek oświatowych,

- dyrektor szkoły.