Studia prawo dowodowe – czym są i do kogo są skierowane?

Zbieranie i utrwalanie dowodów ma ogromne znaczenie w sprawach karnych. W większości przypadków to właśnie zabezpieczone przedmioty lub nagrania okazują się niezbędne, aby wydać sprawiedliwy wyrok. Ze względu na wagę i złożoność tego procesu, a także konieczność znajomości zasad postępowania przez wielu specjalistów, powstały studia „Prawo dowodowebędące specjalnością w obrębie kierunku „Prawo – studia jednolite magisterskie”. W tym artykule przyjrzymy się, kto powinien się na nie zapisać oraz jaką wiedzę posiadają absolwenci.

Prawo dowodowe w postępowaniu karnym

Przytoczenie precyzyjnej i jednoznacznej definicji prawa dowodowego, która z jednej strony podkreśliłaby wszystkie jej elementy składowe, a z drugiej nie wymagałaby zastosowania odwołań do innych dyscyplin naukowych, jest dość trudne.

Warto jednak zaznaczyć, że prawo dowodowe określa się najczęściej ogółem przepisów, które dotyczą reguł postępowania dowodowego, warunków i sposobów zabezpieczania oraz wyszukiwania środków dowodowych, a także przeprowadzania oceny dowodów przez organy procesowe. Prawo dowodowe rozumie się również w dużo szerszym ujęciu jako wszystkie przepisy, które odnoszą się do dowodów, jakie zawarte zostały w kodeksie postępowania karnego.

Prawo dowodowe w postępowaniu karnym odgrywa kluczową rolę, o czym świadczy zasada prawdy materialnej zawarta w art. 2 § 2 kodeksu postępowania karnego. Mówi ona o tym, że „podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne”.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA PRAWO DOWODOWE I ZDOBĄDŹ WYKSZTAŁCENIE DO PRACY
W ZAKRESIE ANALIZY DOWODÓW W SPRAWACH KARNYCH

Studia prawo dowodowe – kto powinien się na nie zapisać?

Prawo dowodowe jest niezwykle interesującą dziedziną, która pozwala gromadzić i utrwalać dowody różnymi metodami kryminalistycznymi. Jej znajomość okaże się niezbędna w trakcie uczestniczenia w postępowaniu karnym, a także podczas ustalania faktów i rozstrzygnięcia spraw.

Absolwenci posiadają przygotowanie do pracy związanej z przestępstwami kryminalistycznymi, karno-skarbowymi oraz dotyczących fałszowania dokumentów. Dzięki temu mogą brać udział w sprawach o wykroczenia, procesach karnych czy sporządzać materiał dowodowy.

Prawo dowodowe jako specjalność w obrębie kierunku „Prawo – studia jednolite magisterskie” powinny wybrać osoby, które chcą poprowadzić swoją ścieżkę zawodową w kierunku pracy w:

  • sądach,
  • kancelariach,
  • prokuraturze,
  • policji,
  • instytucjach publicznych oraz niepublicznych,
  • jednostkach administracji rządowej lub samorządowej.

Prawo dowodowe – kryminalistyka i nie tylko w programie studiów

Trudno wyobrazić sobie specjalistę stosującego poprawnie przepisy o postępowaniu dowodowym, jeśli nie zna najważniejszych zagadnień z zakresu kryminalistyki. Nic więc dziwnego, że w programie znajduje się wiele tematów z obszaru tej dziedziny nauk. Dzieje się tak z uwagi na fakt, iż to właśnie w tej dyscyplinie najważniejszym zadaniem jest zidentyfikowanie sprawcy, a następnie zebranie dowodów przeciwko niemu.

Jeśli chodzi o studia prawo dowodowe, kryminalistyka nie jest jednak jedyną dziedziną, na której bazuje bogaty program studiów. Studenci poznają znaczenie dowodu w różnych rodzajach postępowań, sposoby identyfikacji śladów kryminalistycznych czy rodzaje i metody ekspertyzy sądowej, a nawet metody przeszukań lub przesłuchań świadków.