Praca w szkole z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

studia podyplomowe dla nauczycieli

Zaktualizowano dnia 2 czerwca 2022

Głównym zadaniem polskiego systemu oświaty jest stworzenie optymalnych warunków rozwoju każdemu uczniowi – bez względu na jego predyspozycje. Każdego roku w szkołach ogólnodostępnych, szkołach lub oddziałach integracyjnych czy szkołach specjalnych uczy się coraz więcej dzieci i młodzieży, które przedtem pozostawały pod opieką specjalistycznych placówek. Aktualnie nauczyciele w publicznych szkołach mają za zadanie organizować pracę w taki sposób, aby w jak najefektywniej odpowiadać na potrzeby, trudności i zainteresowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wyrównywać ich szansę względem reszty dzieci i młodzieży. Studia podyplomowe dla nauczycieli pozwalają zdobyć nie tylko wymagane kwalifikacje, ale przede wszystkim zdobyć wiedzę i umiejętności do pracy w tym zakresie.

Kim jest uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to osoba, która posiada orzeczenie wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne ze względu na trudności w realizowaniu wymagań programowych. Najczęściej ich przyczyną są ograniczenia środowiskowe, zaburzenia funkcji poznawczych, a także problemy zdrowotne.

Do tego grona należy najczęściej uczeń:

 • niewidzący bądź słabowidzący,
 • niesłyszący bądź słabosłyszący,
 • z niepełnosprawnością w zakresie ruchu,
 • ze spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnością intelektualną,
 • z niedostosowaniem społecznie lub zagrożony niedostosowaniem społecznym,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Dziecko, które posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego kształcenia ma zagwarantowane prawnie nauczanie oraz wychowanie dopasowane do jego predyspozycji psychofizycznych, a także do indywidualnych potrzeb edukacyjnych. Możliwe jest to dzięki wykorzystaniu odpowiednich form i metod pracy, których poznanie umożliwiają studia podyplomowe dla nauczycieli.

studia podyplomowe dla nauczycieli

Czym są specjalne potrzeby edukacyjne?

Warsztat pracy nauczyciela uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi różni się od prowadzenia zajęć z uczniami o standardowych predyspozycjach. Specjalne potrzeby edukacyjne wymagają stworzenia takich warunków, które zapewnią:

 • pomoc i wsparcie ze strony nauczycieli oraz rówieśników,
 • dobranie adekwatnej formy nauczania,
 • odpowiednie warunki i organizację kształcenia,
 • aktywne uczestnictwo ucznia w życiu klasy oraz szkoły,
 • pomoc w planowaniu dalszego kształcenia, a także opieki pod kątem doradztwa zawodowego.

W przypadku, gdy w klasie znajduje się uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nauczyciel musi uwzględnić to w trakcie prowadzenia zajęć. Z tego powodu m.in.:

 • dostosowuje natężenie głosu,
 • zadaje proste pytania, powtarza je i instruuje ucznia,
 • udziela dodatkowych wyjaśnień,
 • naprowadza pytaniami pomocniczymi,
 • odpowiednio dobiera zadania.

Przygotowanie pedagogiczne e-learning – studia podyplomowe dla nauczycieli

Praca z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych wymaga zdobycia odpowiedniej wiedzy i umiejętności, które pozwolą efektywnie kształcić i rozwijać potencjał takich uczniów. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego posiada w swojej ofercie studia podyplomowe na kierunku Edukacja włączająca i integracyjna, które nadają kwalifikacje do pracy jako nauczyciel wspomagający w obszarze wspomagania i ukierunkowywania rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Sprawdź kierunek studiów podyplomowych

Studia te są skierowane do osób, które posiadają przygotowanie pedagogiczne. W przypadku jego braku, uczelnia umożliwia równoległe zapisanie się na dwa kierunki. Wówczas słuchacze otrzymują rabat w wysokości 25% na kierunek nadający kwalifikacje pedagogiczne.

Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne oraz kierunek Edukacja włączająca i integracyjna słuchacze mogą zrealizować w formie online – za pośrednictwem nowoczesnej i efektywnej platformy dydaktycznej. W odróżnieniu od nauki stacjonarnej, taki tryb kształcenia pozwala zarówno zaoszczędzić czas i pieniądze na dojazdach, ale również w łatwy sposób pogodzić edukację z innymi obowiązkami lub pracą.