Jakie kwalifikacje powinien mieć nauczyciel praktycznej nauki zawodu?

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Zaktualizowano dnia 21 września 2021

W ostatnim czasie zauważyć można wzrost zainteresowania szkołami technicznymi lub zawodowymi, po których uczniowie posiadają nie tylko teoretyczną wiedzę, ale również zdobywają praktyczne umiejętności z zakresu danego zawodu. Nic dziwnego – na rynku pracy brakuje specjalistów w konkretnej dziedzinie, którzy posiadają ściśle określone umiejętności.

Praca w branży gastronomicznej, budowlanej czy elektrycznej jest także bardzo dobrze opłacana, co dodatkowo wpływa na fakt, że coraz więcej uczniów obiera ścieżkę zawodową w tych kierunkach. W związku tym, szkoły nastawione na zajęcia praktyczne nieustannie poszukują nauczycieli z odpowiednim wykształceniem. Coraz więcej osób zadaje sobie więc pytanie – jakie kwalifikacje powinien mieć nauczyciel praktycznej nauki zawodu?

Praca z młodzieżą w szkołach przygotowujących do określonego zawodu przynosi bardzo wiele satysfakcji, szczególnie w momencie, gdy nieustanne obserwuje się postępy swoich podopiecznych. Warto na początku wyjaśnić, na czym polega praca nauczyciela praktycznej nauki zawodu.

Jakie obowiązki ma nauczyciel praktycznej nauki zawodu?

Podstawowym obowiązkiem takiego nauczyciela jest przekazywanie uczniom praktycznej wiedzy z obszaru nauczanego przedmiotu. Nauczyciel musi w tym zakresie:

  • realizować program nauczania z zachowaniem odpowiednich relacji z zawodowymi przedmiotami teoretycznymi,
  • dostosować treści kształcenia do wymagań, które stawiają zakłady pracy,
  • przygotowywać dla uczniów zadania szkoleniowo-produkcyjne lub szkoleniowo-usługowe,
  • rozwijać w uczniach samodzielne myślenie, a także wdrażanie do systematycznej i samodzielnej pracy,
  • organizować stanowiska pracy dla uczniów – w szczególności mowa tu o czuwaniu nad bezpieczeństwem podczas korzystania z różnego rodzaju sprzętu i maszyn,
  • wdrażać uczniów do przestrzegania zasad przeciwpożarowych i bhp, a także ochrony środowiska w trakcie pracy,
  • troszczyć się o stan zdrowia swoich podopiecznych w trakcie wykonywania różnego rodzaju zadań praktycznych.

Nauczyciel zawodu wymagania

Wymagania dotyczące posiadanych kwalifikacji do objęcia stanowiska jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Według tego aktu prawnego, istnieją cztery warianty posiadanych kwalifikacji, żeby zostać nauczycielem o takim charakterze. Jednym z nich jest wymóg posiadania standardowych kwalifikacji, jak dla każdego nauczyciela, które zostały określone w §3 wyżej wymienionej ustawy.

Sprawdź kierunek studiów podyplomowych

Jak zostać nauczycielem praktycznej nauki zawodu

Nauczycielem praktycznej nauki zawodu może zostać również osoba, która:

  • legitymuje się dyplomem ukończenia pedagogicznego studium technicznego lub
  • posiada świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będzie nauczać, oraz przygotowanie pedagogiczne, a także co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać lub
  • posiada tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać oraz przygotowanie pedagogiczne.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu kwalifikacje

W niemal wszystkich przypadkach na drodze do zostania nauczycielem praktycznej nauki zawodu wymagane jest przygotowanie pedagogiczne, które można zrealizować na Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Aby je zdobyć, należy zapisać się na kierunek Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu.

Studia przeznaczone są dla osób, które posiadają co najmniej tytuł licencjata z kierunku, którego program określał efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom podstawy programowej kształcenia w zawodzie.

Kierunek ten jest skierowany w szczególności do czynnych nauczycieli, którzy nie posiadają przygotowania pedagogicznego oraz dla osób aspirujących do rozpoczęcia pracy jako nauczyciel. Studia mają charakter kwalifikacyjny – oznacza to, że wraz z ich ukończeniem i otrzymaniem dyplomu ukończenia studiów podyplomowych, absolwent posiada uprawnienia do wykonywania zawodu.