Jak zostać mediatorem sądowym?

mediator sądowy studia prawnicze

Zaktualizowano dnia 12 kwietnia 2024

Mediacje to próby doprowadzenia do ugodowego i satysfakcjonującego obydwie strony rozwiązania sporu. Według statystyk w ciągu 10 ostatnich lat liczba spraw skierowanych do mediacji wzrosła ponad dwukrotnie. Widać to nie tylko po wzmożonym ruchu na korytarzach sądowych, ale przede wszystkim po rosnącym zapotrzebowaniu na specjalistów z tego zakresu. Osoby, które upatrują swoich szans w zawodzie, często zastanawiają się, jak zostać mediatorem sądowym. Zobacz, co musisz zrobić, aby podjąć zatrudnienie w tej prestiżowej i perspektywicznej branży.

Na czym polega mediacja?

Zanim dokładnie przyjrzymy się profesji mediatora sądowego, warto na początku przybliżyć, na czym polega mediacja. Otóż jest to złożone zjawisko, które w wąskim ujęciu oznacza ułatwienie rozmowy przez neutralną osobę trzecią oddziałującą na skonfliktowane strony w taki sposób, aby osiągnąć wzajemnie akceptowalne porozumienie. Jest to pokojowe postępowanie, które ma prowadzić do zbliżenia i złagodzenia powstałych między stronami napięć oraz stworzenia takich warunków, aby mogli wypracować odpowiednie rozwiązanie.

Rola mediatora w mediacji

Kluczową postacią w tym procesie jest mediator sądowy, czyli osoba wyspecjalizowana w pozasądowym rozwiązywaniu konfliktów i sporów. Mediator wspomaga strony w konstruktywnym i obiektywnym dialogu, a także zrozumieniu stanowiska drugiej strony. Mediatorzy mogą zadawać pytania, które pomogą uporządkować oczekiwania stron, a także dostrzec aspekty, których do tej pory strony nie zauważały. Stosując pytania otwarte, może pobudzić strony do refleksji oraz sprawić, że lepiej wyrażą swoje potrzeby.

CHCESZ ROZPOCZĄĆ PRACĘ JAKO KURATOR SĄDOWY? ZAPISZ SIĘ NA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Mediatorzy najczęściej biorą udział w sprawach:

 • rodzinnych – pomagają dojść do porozumienia w sprawach dotyczących rozwodów, podziału majątku, ustalania opieki nad dzieckiem czy ustalania alimentów,
 • cywilnych – w sprawach odszkodowań czy konfliktów sąsiedzkich,
 • gospodarczych – są zaangażowani najczęściej w spory między przedsiębiorcami czy konflikty powstałe w miejscu pracy.

Kto może zostać mediatorem sądowym?

Osoba na stanowisku mediatora sądowego nie rozstrzyga zaistniałego sporu, jednak musi zachować przez cały proces neutralność i bezstronność. Kluczowa jest więc umiejętność zachowania równowagi. Istnieje jednak znacznie więcej cech, jakimi powinni wyróżniać się kandydaci na objęcie tego stanowiska, na czele z:

 • empatią – współodczuwanie obu stron jest kluczowe w rozumieniu głębszych przyczyn konfliktu,
 • komunikatywnością – mediator powinien być świetnym słuchaczem i umieć w sposób zrozumiały prowadzić efektywne rozmowy,
 • cierpliwością – czasami proces mediacji może być czasochłonny, dlatego ważne jest, aby kandydat potrafił zachować spokój nawet w trudnych sytuacjach,
 • kreatywnością – w niektórych sytuacjach standardowe rozwiązania mogą okazać się nieskuteczne, dlatego ważne jest, aby mediator potrafił odnajdywać i stosować nowatorskie rozwiązania.
Sprawdź studia pedagogiczne

Powyższe cechy – choć niezwykle przydatne w realizowaniu codziennych zadań – nie okażą się wystarczające do tego, aby podjąć pracę w roli mediatora sądowego. Konkretne wymogi odnośnie tego, kto może zostać mediatorem, określają przepisy. Według nich kandydat musi:

 • być osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać odpowiednią wiedzę oraz umiejętności w zakresie przeprowadzania mediacji,
 • mieć ukończone 26 lat,
 • znać i posługiwać się językiem polskim,
 • posiadać zaświadczenie o niekaralności (mowa o umyślnym przestępstwie lub umyślnym przestępstwie skarbowym),
 • zostać wpisanym na listę stałych mediatorów, która prowadzona jest przez prezesa sądu okręgowego.

Jak zostać mediatorem sądowym? – podstawą potwierdzone wykształcenie

Aby zostać wpisanym na listę stałych mediatorów, należy złożyć komplet dokumentów – w tym te poświadczające wykształcenie oraz odbyte szkolenia z zakresu mediacji i określające specjalizację.

Choć przepisy nie wskazują jednoznacznie na konkretne studia, od lat najefektywniejszą i najbardziej kompleksową formą przygotowania do pracy jako mediator sądowy jest „Prawo – studia jednolite magisterskie„. Dzięki rozbudowanemu programowi studenci poznają wiedzę z różnych gałęzi prawa, a także zdobywają umiejętności negocjacyjne i retoryczne, które odgrywają kluczową rolę podczas mediacji.

Prawo – studia jednolite magisterskie i dostępne specjalności

Ogromną zaletą w kontekście przygotowania do pracy jako mediator jest możliwość wyboru jednej z dostępnych specjalności, dzięki której kandydat od trzeciego semestru zdobywa wiedzę z konkretnego obszaru prawa. W przypadku mediatorów sądowych świetnym wyborem okaże się „Prawo cywilne„, ponieważ spory, w których wymagana jest obecność bezstronnej osoby, dotyczą właśnie spraw z tej gałęzi prawa. 

Rosnąca liczba spraw, w której wymagana jest interwencja mediatora sprawia, że coraz więcej osób planuje zdobyć wykształcenie niezbędne do pracy. Jak zostać mediatorem sądowym? W tej kwestii niezmiennie najważniejsze okazuje się wykształcenie i posiadana wiedza, którą można zdobyć, realizując jednolite studia magisterskie z prawa.