Czy wicedyrektor szkoły musi mieć zarządzanie oświatą?

zarządzanie oświatą

Zaktualizowano dnia 18 października 2023

Według Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej w 2023 roku w Polsce działa ponad 14 000 przedszkoli, niespełna 14 400 szkół podstawowych, 4100 liceów ogólnokształcących i 2030 techników. Z kolei ofertę edukacyjną realizowało ponad 340 uczelni wyższych. Z tego względu niezwykle istotne jest odpowiednie zarządzanie na poziomie jednostek samorządu terytorialnego, a także funkcji kierowniczych w oświacie, aby każda z placówek świadczyła usługi na jak najwyższym poziomie. Duża liczba placówek oświatowych przekłada się na rosnące zapotrzebowanie w zakresie zarządzania.

Wymagania i kwalifikacje dla wicedyrektora szkoły: przegląd aktualnych przepisów

W 2023 roku wprowadzono aktualizacje do regulacji dotyczących wymagań stawianych wicedyrektorom szkół i placówek oświatowych w Polsce. Zmiany te zostały wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 10 stycznia 2023 r., modyfikując wcześniejsze przepisy z 2017 roku.

Kluczowe Wymagania dla Kandydatów na Wicedyrektora:

 • Posiadanie tytułu nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.
 • Wykształcenie wyższe oraz tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.
 • Ukończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania szkołami, o minimalnym wymiarze 80 godzin.
 • Biegłość w języku polskim lub angielskim na poziomie co najmniej B2.

Chociaż istnieją określone standardy i wymagania dotyczące tego jak zostać wicedyrektorem w placówkach oświatowych, istnieją również alternatywne ścieżki i opcje, które mogą być dostępne dla potencjalnych kandydatów.

Podstawowe Wymagania:

 • Spełnienie kryteriów określonych w rozporządzeniach z 2017 i 2023 roku.
 • Posiadanie tytułu nauczyciela (mianowanego lub dyplomowanego).
 • Ukończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania szkołami (minimum 20 godzin).

Wicedyrektorem może także zostać osoba, która:

 • posiada co najmniej 4-letni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub nauczyciela akademickiego,
 • ma co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w zakresie ostatnich pięciu lat w odniesieniu do nauczycieli oraz czterech lat w przypadku nauczycieli akademickich,
 • spełnia wymagania określone w § 1 pkt 1 i 5-11 omawianego rozporządzenia.

Punkty 1 oraz 5-11 odnoszą się do zdolności do czynności prawnych i posiadania pełni praw publicznych, braku kar dyscyplinarnych przewidzianych w innych przepisach, a stosowanych w stosunku do nauczyciela (lub nauczyciela akademickiego), brakiem prawomocnych wyroków za umyślne przestępstwa oraz postępowań o czyny ścigane z oskarżenia publicznego. Jednocześnie wymagany jest brak kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz wymóg znajomości języka polskiego na określonym poziomie.

Sprawdź kierunek studiów podyplomowych

Czy wicedyrektor szkoły musi mieć ukończone studia z zarządzania oświatą?

Tak samo jak dyrektor, jego zastępca również podlega odpowiednim wymogom określonym w rozporządzeniu. Studia podyplomowe z zarządzania oświatą pełnią rolę poszerzenia zakresu wiedzy, zdobycia dodatkowych umiejętności oraz przewagi na rynku pracy, jak również umożliwiają podjęcie pracy na tym stanowisku. 

W wybranych przypadkach, obowiązki wicedyrektora szkoły można sprawować również bez ukończonego kursu kwalifikacyjnego. Ukończenie studiów z zakresu organizacji i zarządzania oświatą pozwoli lepiej orientować się w przepisach dotyczących tego stanowiska i pozwoli nabyć odpowiednich kompetencji każdemu kandydatowi.

Czy wicedyrektor szkoły musi lub powinien być nauczycielem?

Wicedyrektor szkoły musi być nauczycielem dyplomowanym lub mianowanym i musi spełniać wymagania określone przepisami. Nie jest to jednak równoznaczne, z tym że w momencie, w którym startuje w konkursie na wicedyrektora, musi zajmować to stanowisko – zgodnie z przepisami musi jedynie posiadać stosowne kwalifikacje do jego zajmowania, a także spełniać pozostałe wymogi. Oczywiście w zdecydowanej większości przypadków na stanowisko wicedyrektora powołuje się osobę, która jest aktualnie zatrudniona w szkole jako nauczyciel. Obecnie wciąż jeszcze obowiązują przepisy przejściowe, według których pod pewnymi warunkami wicedyrektorem może być nauczyciel kontraktowy.

Zapisy z rozporządzenia:

 • odpowiedni stan zdrowia, wykształcenie wyższe i obywatelstwo polskie,
 • studia z zarządzania oświatą albo kurs kwalifikacyjny, prowadzony zgodnie z przepisami,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

Obowiązki wicedyrektora szkoły w kontekście organizacji i zarządzania placówką oświatową

Powołanie wicedyrektora szkoły odbywa się w placówkach, w których jest przynajmniej 12 oddziałów lub na wniosek dyrektora. Jeżeli powołany zostanie zastępca dyrektora szkoły, ma on pełnić funkcję wspomagającą i zastępczą względem dyrektora, współpracując z nim. Za zadania wicedyrektora szkoły można uznać między innymi:

 • organizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły,
 • monitorowanie osiągnięć szkoły,
 • pełnienie bieżącego nadzoru nad pracą nauczycieli zatrudnionych w placówce,
 • reprezentowanie szkoły na zewnątrz oraz podejmowanie decyzji w sytuacjach pilnych,
 • prowadzenie kontroli dokumentacji pedagogicznej,
 • planowanie i organizowanie rozwoju doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Czy studia podyplomowe z zarządzania oświatą są kluczowe dla pracy w edukacji?

Jak już wspominaliśmy, jeśli starasz się o stanowisko wicedyrektora lub inną rolę kierowniczą w placówce edukacyjnej, zawsze warto odpowiednio się do tego przygotować i nabyć wcześniej potrzebną na takim stanowisku wiedzę oraz kwalifikacje. 

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie oświatą mają charakter kwalifikacyjny. Oznacza to, że absolwenci oprócz zastrzyku wiedzy i umiejętności otrzymają uprawnienia do pełnienia funkcji kierowniczej lub dyrektorskiej w placówkach oświatowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Kierunek ten przygotowuje:

 • nauczycieli, którzy aspirują do objęcia stanowiska dyrektora lub kierowniczego w szkole, lub innej placówce bez względu na specjalność i poziom nauczania.
 • osoby z wykształceniem wyższym, które są zainteresowane dokształcaniem w kierunku zarządzania oświatą,
 • animatorów działań oraz organizacji oświatowych,
 • działaczy, liderów, a także osoby zaangażowane w życie pozarządowych organizacji,
 • pracowników nadzoru pedagogicznego,

Dlaczego studia z zakresu zarządzania oświatą są kluczowe dla kariery w edukacji?

Ukończenie studiów z zakresu zarządzania oświatą to inwestycja w przyszłość, niezależnie od aspiracji zawodowych. Nie tylko otwierają one drzwi do stanowisk kierowniczych, takich jak dyrektor szkoły czy kierownik świetlicy, ale także dostarczają niezbędnej wiedzy do skutecznej pracy w sektorze oświatowym.

Warto podkreślić, że placówki edukacyjne mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie studiów podyplomowych dla swoich pracowników. Dzięki temu, studia z zarządzania oświatą mogą być dostępne bez dodatkowych kosztów. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego oferuje elastyczne studia online z tego obszaru, umożliwiając zdobywanie wiedzy w dogodnym dla siebie tempie i czasie.

Praca po studiach z zarządzania oświatą – jakie role i zadania czekają na absolwentów?

Posiadanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą to nie tylko wymóg. Jest to także kluczowy atut, który umożliwia efektywne i świadome prowadzenie placówki oświatowej.

Po realizacji tego kierunku możesz pełnić różne role. Przykładowo:

 • dyrektor szkoły,
 • wicedyrektor szkoły
 • kierownik placówki oświatowej,
 • pracownik administracji samorządowej,
 • założyciel i kierownik własnej placówki edukacyjnej.

W dzisiejszych czasach, kiedy edukacja przechodzi dynamiczne zmiany i dostosowuje się do nowoczesnych wyzwań, rola specjalistów od zarządzania oświatą jest kluczowa. Absolwenci stają przed szansą nie tylko aktywnego uczestnictwa, ale i kształtowania przyszłości sektora edukacji.

FAQ dla nauczycieli:

Kto może zostać wicedyrektorem szkoły 2023?

Wicedyrektorem szkoły może zostać każdy, kto spełnia warunki określone w ustawie, która przewiduje kilka różnych zestawów wymagań dla wicedyrektorów i dyrektorów szkoły.

Czy wicedyrektor musi mieć studia z zarządzania oświatą?

Wicedyrektor szkoły powinien mieć wykształcenie kierunkowe z zarządzania oświatą, które daje mu pełny obraz wiedzy niezbędnej do pełnienia tej funkcji. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2017 roku wraz z późniejszymi zmianami dopuszcza jednak inne rozwiązania, w zależności od tego, według którego zestawu wymagań kandydat ubiega się o stanowisko.

Ile trwa kadencja wicedyrektora w szkole?

Chociaż przepisy nie określają wprost długości kadencji wicedyrektora szkoły, zazwyczaj powołuje się go na okres 3-5 lat.

Czy wicedyrektor szkoły musi być nauczycielem?

Wicedyrektor szkoły musi mieć tytuł nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego. W przypadkach określonych przepisami przejściowymi jego funkcję wciąż mogą pełnić osoby, które posiadają stopień nauczyciela kontraktowego. Wicedyrektorem może być jednak nauczyciel, który chwilowo jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy, zgodnie z Art. § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. W szczególnych warunkach może nim zostać osoba niebędąca nauczycielem, pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymogów.