Która grupa nauczycieli musi odbywać praktyki w pełnym wymiarze godzin? FAQ

studia pedagogiczne praktyki

Zaktualizowano dnia 24 maja 2023

Nauczyciel to niezwykle ważne i wymagające stanowisko, które w dużej mierze świadczy o jakości i efektywności kształcenia danej szkoły. To właśnie kadra dydaktyczna tworzy miejsca, które później cieszą się renomą przez długie lata. Wysoki poziom kształcenia zależy jednak od przygotowania samych pedagogów – w ich w pracy niezwykle ważną rolę odgrywa doświadczenie. Aspirujący nauczyciele zdobywają je podczas praktyki studenckiej. Dziennik praktyk pedagogicznych wypełniony musi być w taki sposób, aby zawierał pełne informacje na temat zakresu realizowanych zajęć. Czy wszyscy nauczyciele muszą je zrealizować?

Co z praktykami zawodowymi? Wszystko w przepisach

W drodze do zdobycia kwalifikacji umożliwiających nauczanie danego przedmiotu, aspirujący nauczyciel musi spełnić kilka wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Według przepisów niezbędne jest ukończenie studiów magisterskich na kierunku zgodnym z przedmiotem nauczania lub takim, którego efekty pokrywają się z programem kształcenia nauczanego przedmiotu.

ZAPISZ SIĘ NA PEDAGOGICZNE STUDIA PODYPLOMOWE I ZDOBĄDŹ PRAKTYCZNE PRZYGOTOWANIE DO PRACY W ZAWODZIE

W przypadku osób, które ukończyły studia magisterskie z innego obszaru niż nauczany przedmiot, aspirujący nauczyciel może zrealizować studia podyplomowe o charakterze kwalifikacyjnym, dzięki którym zdobędzie właściwe przygotowanie do wykonywania zawodu. Co z praktykami zawodowymi na studiach podyplomowych?

Konieczność ich realizacji oraz wymiar godzinowy określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Praktyka studencka – czy w każdym przypadku trzeba ją ukończyć?

Powyższy akt prawny określa liczbę godzin praktyki studenckiej, jaką należy zrealizować w przypadku studiów podyplomowych. Dla przygotowania dydaktycznego do nauczania pierwszego przedmiotu w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, praktycznej nauki zawodu, a także teoretycznych przedmiotów zawodowych jest to co najmniej 120 godzin.

dziennik praktyk pedagogicznych wypełniony

Dla drugiego przedmiotu – minimum 90 godzin (jeśli przedmiot jest nauczany w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej) lub 60 godzin (gdy nauczany jest tylko w szkole podstawowej). Obszerny artykuł na temat liczby godzin przeczytasz w naszym artykule: Praktyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej  – FAQ.

Respektując wszystkie aktualne przepisy oraz rozporządzenia, WSKZ w programie kwalifikacyjnych studiów podyplomowych również uwzględnia obowiązkową liczbę godzin praktyk. Są one równoważne z zajęciami teoretycznymi – oznacza to, że ich realizacja jest niezbędna do ukończenia danego kierunku studiów.

Wyjątki, czyli zwolnienie z praktyk

Istnieją pewne wyjątki, które mogą zwolnić aspirującego nauczyciela z realizacji praktyk. Decyzję podejmuje kierownik kierunku w oparciu o przesłane dokumenty – przede wszystkim zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu.

Dziennik praktyk pedagogicznych wypełniony – jak dokumentować praktyki?

Słuchacze, którzy realizują studia podyplomowe na WSKZ przewidujące realizację praktyk, mogą wybrać jedną spośród dwóch form dokumentowania ich przebiegu. Może być to dziennik elektroniczny lub standardowa wersja papierowa.

Wypełniony dziennik praktyk pedagogicznych wraz z deklaracją przystąpienia słuchacze załączają w panelu słuchacza poprzez zakładkę „Dziennik praktyk”.

Dokument ten powinien zawierać takie informacje, jak:

  • imię i nazwisko uczestnika praktyk,
  • nazwa i adres placówki, w której realizowane są zajęcia praktyczne,
  • wymiar czasu praktyk,
  • podpis opiekuna i praktykanta,
  • opis wykonywanych czynności w danym dniu.
Sprawdź kierunek studiów podyplomowych

Umowa o praktyki zawodowe, czyli gdzie słuchacz może zdobyć doświadczenie?

Słuchacz samodzielnie dokonuje wyboru placówki, z którą podpisze umowę o praktyki zawodowe. Dokument ten powinien wówczas zawierać wszelkie ustalenia między stronami, w tym termin ich realizacji, a także ewentualne wynagrodzenie. To, czy praktyki studenckie są płatne, uzależnione jest bowiem od indywidualnych ustaleń z pracodawcą, a taka informacja powinna być zawarta w umowie. W przypadku WSKZ, uczelnia wystawia umowę o realizacji praktyk, w której jest informacja, że praktyka ma charakter nieodpłatny.

Czy praktyki zawodowe wliczają się do stażu pracy?

Wielu aspirujących nauczycieli zastanawia się nie tylko czy praktyki studenckie są płatne, ale również czy ich realizacja wpływa na liczbę przepracowanych lat. Na to, czy praktyki zawodowe wliczają się do pracy, ma wpływ forma prawna praktyk. Jeśli odbywają się one w oparciu o umowę oskładkowaną (np. umowę o pracę), wówczas wliczają się one do lat pracy.