Język polski dla obcokrajowców – zdobywanie kompetencji w kierunku nauczania

język polski dla obcokrajowców

Obok islandzkiego, chińskiego, arabskiego czy węgierskiego, język polski jest jednym z najtrudniejszych języków świata. Choć jest niezwykle atrakcyjny dla pasjonatów-poliglotów, opanować go potrzebują przede wszystkim zagraniczni studenci oraz pracownicy, którzy mieszkają w naszym kraju bądź z innych miejsc komunikują się z Polakami. Język polski dla obcokrajowców stał się również bardzo ważny w kontekście pojawienia się w Polsce dużej liczby mieszkańców Ukrainy. Z tego powodu coraz większym zainteresowaniem cieszą się szkoły nauczające cudzoziemców języka polskiego jako obcego – zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Zajęcia z tego zakresu mogą prowadzić osoby posiadające kompetencje i kwalifikacje, które można zdobyć wybierając studia podyplomowe oferowane przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego.

Język polski dla obcokrajowców – nauka i opieka przedszkolna oraz szkolna

Osoby, które nie są obywatelami Polski, mogą korzystać z nauki oraz opieki zarówno w przedszkolach, jak i innych formach wychowania przedszkolnego, oddziałach przedszkolnych czy niepublicznych szkołach podstawowych. Szczególnie mowa o uczniach podlegających obowiązkowi szkolnemu. Cudzoziemcy, którzy podlegają obowiązkowi edukacji mogą korzystać z nauki oraz opieki w publicznych szkołach ponadpodstawowych w takich samych warunkach, jak Polacy – do ukończenia 18. roku życia bądź ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

Na takich samych zasadach jak obywatele Polski, również dorośli mogą zdobywać wiedzę w publicznych szkołach branżowych II stopnia, policealnych, artystycznych oraz publicznych placówkach i publicznych kolegiach. Według przepisów mogą być to m.in. osoby:

  • będące obywatelami państw UE oraz EFTA,
  • pochodzenia polskiego na podstawie przepisów o repatriacji,
  • posiadające zezwolenie na pobyt stały na terenie RP,
  • posiadające ważną Kartę Polaka,
  • posiadające zgodę na pobyt tolerowany.

Język polski dla Ukraińców

Z takich samych możliwości kształcenia mogą korzystać osoby, którym nadano status uchodźcy, a także członkowie ich rodzin. Przepisy zawierają również informację o osobach, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych. Z uwagi na dużą liczbę uchodźców zza naszej wschodniej granicy, wielu nauczycieli zastanawia się, jak uczyć Ukraińców języka polskiego. Z pomocą przychodzą studia podyplomowe oferowane przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego na kierunku Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego.

język polski dla obcokrajowców

Nauczanie języka polskiego jako obcego studia podyplomowe online

Studia przygotowane przez WSKZ mają charakter kwalifikacyjny i oprócz dawki niezwykle cennej wiedzy i umiejętności, umożliwiają zdobycie nauczycielom uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu w szkołach podstawowych, liceach, technikach, a także szkołach branżowych.

W zależności od posiadanych już kwalifikacji, absolwent zyskuje uprawnienia do nauczania:

  • cudzoziemców (języka polskiego jako obcego),
  • dzieci wracających do Polski, które w innym kraju lub w innym języku rozpoczęły naukę,
  • dzieci cudzoziemców, które uczęszczają do polskich szkół.

Kierunek stworzony został z myślą o nauczycielach, którzy chcą poszerzyć zakres swoich kompetencji i uzyskać kwalifikacje do nauczania drugiego lub kolejnego przedmiotu. Na studia mogą zapisać się więc absolwenci szkół wyższych, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne. Jeśli słuchacz go nie posiada, może zapisać się na dwa kierunki równolegle – wówczas studia z zakresu przygotowania pedagogicznego będą objęte 25% rabatem.

Sprawdź kierunek studiów podyplomowych

Język polski jako obcy – program studiów

Rozbudowany program studiów został na tym kierunku podzielony na trzy semestry. Pierwszy z nich zaznajamia słuchaczy z kulturowymi aspektami języka polskiego. Pozwala zdobyć wiedzę z zakresu literatury oraz historii naszego języka, a także poznać wybrane zagadnienia z leksykologii i leksygrafii. Drugi semestr bazuje na zagadnieniach z metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, a także na psychologicznych i pedagogicznych aspektach uczenia się. W ostatnim semestrze słuchacze poznają wszystkie niezbędne aspekty pracy jako nauczyciel – od wszechstronnego wspomagania ucznia po warsztat pracy i etykę zawodu nauczyciela.