Język polski dla obcokrajowców -glottodydaktyka

język polski dla obcokrajowców

Polska w ostatnich latach stała się otwarta dla obcokrajowców. Nasze państwo jest aktualnie atrakcyjne dla osób z zagranicy nie tylko pod kątem perspektywicznego zatrudnienia, ale również edukacji. Mogą być to m.in. osoby posiadające status uchodźcy, zameldowane jako obywatel UE na pobyt stały, pobyt tolerowany czy pobyt czasowy. Bez względu na charakter pobytu język polski dla obcokrajowców jest coraz ważniejszy w celu sprawnej komunikacji zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Dziedziną, która zajmuje się przygotowaniem z zakresu języka polskiego dla obcokrajowców jest glottodydaktyka.

Glottodydaktyka – co to?

Glottodydaktyka, nazywana również glottodydaktyką ojczystojęzyczną oraz metodą Rocławskiego, to system edukacyjny stworzony przez polskiego językoznawcę Bronisława Rocławskiego, specjalizującego się w edukacji wczesnoszkolnej oraz przedszkolnej. Opowiedział się on za radykalną zmianą sposobu przygotowania dzieci do pisania, czytania, a także uczenia techniki płynnego czytania ze zrozumieniem.

Z biegiem lat wykształciła się glottodydaktyka polonistyczna, czyli subdyscyplina glottodydaktyki ogólnej, która zajmuje się nauczaniem języka polskiego jako języka obcego. Genezą rozwoju były zmiany społeczno-kulturowe, które dokonały się na początku XXI wieku, a także przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Po 2004 roku język polski stał się szóstym językiem krajów Unii Europejskiej pod kątem liczby posługujących się nim mieszkańców. Z biegiem lat zainteresowanie językiem polskim znacznie wzrosło, dlatego glottodydaktyka jest aktualnie dyscypliną akademicką, która zajmuje się wieloaspektowym obszarem badań nad nauczaniem, uczeniem się oraz przyswajaniem polszczyzny.

Nauczanie języka polskiego jako języka obcego

Specjaliści w tej dziedzinie postrzegają jednak ten obszar badawczy nieco szerzej dokonują podziału w zakresie nauczania języka polskiego – jako obcego, drugiego oraz odziedziczonego. Język polski jako obcy nauczany jest na każdym etapie edukacyjnym zarówno w polskich szkołach za granicami naszego kraju, jak i w zagranicznych szkołach z językiem polskim jako obcym.

Sprawdź kierunek studiów podyplomowych

Nauka polszczyzny jako języka obcego oznacza dotyczy również kształcenia językowego na uczelniach wyższych – poza granicami Polski oraz w naszym kraju – w szkołach językowych, w ośrodkach kształcenia dorosłych, a także na różnego rodzaju kursach.

Glottodydaktyka studia podyplomowe

Studia podyplomowe z zakresu glottodydaktyki są skierowane do osób, które aspirują do nauczania cudzoziemców języka polskiego jako obcego. Program kierunku Glottodydaktyka – nauczanie języka polskiego jako obcego pozwala słuchaczom zdobyć wiedzę i umiejętności w pracy jako glottodydaktyk. Tematy poruszają zagadnienia, które umożliwiają przygotowanie do pracy lektora języka polskiego zarówno jako obcego, drugiego, jak i odziedziczonego na poziomie od A1 do C2.

Słuchacze zapoznają się m.in. z:

  • podstawami języka polskiego,
  • historią, kulturą i literaturą Polski,
  • metodyką nauczania języka polskiego jako obcego,
  • psychologicznymi i pedagogicznymi podstawami procesu uczenia się języków obcych.

Kierunek ma charakter kwalifikacyjny – oznacza to, że absolwenci oprócz niezwykle cennej wiedzy oraz umiejętności zdobywają kwalifikacje do pracy w zawodzie jako glottodydaktyk.

język polski dla obcokrajowców

Dla kogo glottodydaktyka?

Studia skierowane są przede wszystkim dla absolwentów studiów polonistycznych oraz przedmiotów humanistycznych, którzy są zainteresowani nauczaniem języka polskiego jako obcego, drugiego bądź odziedziczonego. Kierunek będzie też doskonałą ścieżką rozwoju dla nauczycieli języka polskiego i języków obcych prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą, która wyemigrowała. Na studia podyplomowe Glottodydaktyka – nauczanie języka polskiego jako obcego mogą zapisać się również nauczyciele wszystkich przedmiotów na wszystkich etapach edukacyjnych, a także absolwenci studiów wyższych, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne.

Słuchaczem może być także cudzoziemiec, którzy posługuje się językiem polskim przynajmniej na poziomie B2/C1 (musi posiadać odpowiedni dokument potwierdzający umiejętności).

Jaka praca po glottodydaktyce?

W związku z dużym zapotrzebowaniem na lektorów języka polskiego pracujących w takim charakterze, istnieje wiele ścieżek rozwoju, które mogą obrać absolwenci tego kierunku. Mogą bowiem podjąć pracę m.in. w:

  • polskich szkołach – zarówno w kraju, jak i za granicą – na każdym etapie edukacyjnym,
  • ośrodkach dla uchodźców,
  • polskich placówkach oświatowych, w których kształcą się dzieci cudzoziemców, a także Polaków wracających do kraju,
  • polonijnych placówkach kultury.

Program studiów jest skonstruowany w taki sposób, aby przygotować absolwentów również do założenia własnej działalności związanej z edukacją języka polskiego obcokrajowców.