Jakie są zajęcia pedagoga szkolnego?

Jakie są zajęcia pedagoga szkolnego?

W każdej szkole bez względu na lokalizację czy jej wielkość dochodzi do różnych problemów i konfliktów. Mogą dotyczyć one nie tylko uczniów, ich rodziców, ale również samych nauczycieli. Z tego powodu od wielu lat ogromnym wsparciem grona pedagogicznego są pedagodzy, których zadaniem jest diagnoza i rozwiązywanie różnego rodzaju trudności. Choć praca pedagoga związana jest z dużą odpowiedzialnością społeczną, chętnych do uzyskania odpowiednich kwalifikacji, aby objąć to stanowisko w szkole jest bardzo duże. Szczególnie w tym kierunku podążają osoby, które aspirują do pracy w środowisku szkolnym i chcą nieść pomoc uczniom oraz ich rodzicom i nauczycielom. Z tego powodu coraz więcej osób interesuje, jakie są zajęcia pedagoga szkolnego.

Kim jest pedagog szkolny?

Jak już wcześniej wspomniano, pedagog szkolny jest pracownikiem o dużej odpowiedzialności społecznej. Dzieje się tak dlatego, że współpracuje z dyrekcją, nauczycielami, rodzicami i innymi pracownikami niepedagogicznymi w interesie uczniów. Jest osobą, która wspiera osoby działające w otoczeniu szkoły, prowadzi mediacje i dąży do rozwiązania różnego rodzaju trudności.

Zadania pedagoga szkolnego

W związku z powyższą działalnością, zakres pracy pedagoga jest dość szeroki i obejmuje:

 • udzielanie pomocy w obszarze psychologii i pedagogiki uwzględniając indywidualne potrzeby uczniów,
 • prowadzenie diagnozy oraz badań potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów,
 • określanie uzdolnień, predyspozycji oraz zainteresowań uczniów, co pozwoli znaleźć przyczynę trudności w nauce i funkcjonowaniu w społeczności szkolnej,
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole, aby móc skutecznie rozwiązywać trudności uczniów blokujące ich pełny udział w życiu szkolnym,
 • podejmowanie i prowadzenie interwencji oraz działań mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 • nawiązywanie współpracy z ośrodkami pomocy społecznej,
 • współpracę z rodzicami i nauczycielami w zakresie rozwijania uzdolnień i predyspozycji uczniów.
Sprawdź kierunek studiów podyplomowych

Ustawa o pedagogu szkolnym

Obowiązki i zadania pedagoga określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Według tego aktu prawnego, wszystkie przedszkola publiczne, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne szkoły publiczne oraz placówki muszą udzielać uczniom, ich rodzicom i nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Ustawa wskazuje szczególnie na osoby:

 • niepełnosprawne,
 • z niedostosowaniem społecznym lub jego zagrożeniem,
 • ze szczególnymi uzdolnieniami,
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • z niepowodzeniami edukacyjnymi,
 • z zaburzeniami związanymi z nieodpowiednim zachowaniem lub emocjami.

Bardzo istotnym faktem jest, że w szkole, przedszkolu lub innych placówkach korzystanie z pomocy jest bezpłatne i dobrowolne. Taką potrzebę mogą zainicjować nie tylko uczniowie, pedagog, rodzic czy dyrekcja. Może być to również pracownik socjalny, kurator sądowy czy pielęgniarka lub higienistka.

Czy pedagog szkolny może prowadzić zajęcia korekcyjno-kompensacyjne?

Istnieje wiele form pomocy, którą może wybrać pedagog. Może być ona udzielana podczas bieżącej pracy z uczniem lub przybierać formę zintegrowanego działania nauczycieli, specjalistów czy wychowawców danej klasy. Również mogą być to:

 • zajęcia rozwijające uzdolnienia i umiejętności uczenia się,
 • zajęcia specjalistyczne, w tym zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne,
 • zajęcia, które dotyczą wyboru kierunku zawodu oraz kształcenia w przypadku uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 • konsultacje,
 • porady,
 • warsztaty.

Etat pedagoga szkolnego

Pedagog szkolny podlega odpowiednim przepisom nie tylko ze względu na obowiązki, ale również na czas pracy, który określa Karta Nauczyciela. Według niej, czas pracy pedagoga specjalnego, który zatrudniony jest dodatkowo w celu kształcenia uczniów niedostosowanych społecznie i niepełnosprawnych wynosi nie więcej niż 20 godzin tygodniowo.

Studia online pedagog szkolny

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, w swojej ofercie posiada studia podyplomowe na kierunku „Pedagog szkolny”, które mają charakter kwalifikacyjny. Absolwenci tego kierunku oprócz niezbędnej wiedzy przygotowującej do pracy zdobywają uprawnienia do wykonywania zawodu jako pedagog szkolny. Warunkiem zapisu jest posiadanie przygotowania pedagogicznego. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Pedagog szkolny studia podyplomowe.