Ile zarabia początkujący nauczyciel w 2023?

zarobki nauczyciela 2023

W 2023 roku nastały zmiany w kwestii wynagrodzeń dla nauczycieli, którzy doczekali się kolejnego zwiększenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego. Należy podkreślić, że jest to tylko jeden z elementów mających wpływ na to, ile zarabia początkujący nauczyciel. Więcej na ten temat będziemy omawiali w dalszej części artykułu.

Nauczyciel początkujący – kto to?

Nauczycielem początkującym określa się nauczyciela, który nie posiada stopnia awansu zawodowego. Są to zatem pracownicy szkół na początku swojej ścieżki zawodowej, którzy mogą ubiegać się o kolejny stopień awansu, tj. na nauczyciela mianowanego, o ile spełniają następujące warunki:

 • mają odpowiednie wymagania kwalifikacyjne;
 • odbywają przygotowanie do zawodu nauczyciela;
 • posiadają co najmniej dobrą ocenę pracy uzyskanej w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela;
 • uzyskują pozytywną opinię o przeprowadzonych zajęciach;
 • zdadzą egzamin przed komisją egzaminacyjną, podczas którego sprawdza się spełnianie przez nauczyciela wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego realizowania obowiązków nauczyciela.

Zarobki nauczyciela początkującego 2023 r.

W 2023 r. dokonano zmian w kwestii wysokości zarobków nauczycieli początkujących, a także mianowanych i dyplomowanych. Modyfikacje te zostały wprowadzone na mocy Rozporządzenia z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Dzięki temu zwiększyła się wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, które stanowi jeden z elementów mający wpływ na zarobki. Wyższa wypłata zależna jest również od:

 • dodatków;
 • wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe lub zastępstwa;
 • nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

Wynagrodzenie nauczyciela a poziom wykształcenia

Podstawę do ustalenia pensji stanowi posiadany przez pracownika oświaty poziom wykształcenia. Nauczyciel, który jest absolwentem studiów wyższych magisterskich, a także posiada przygotowanie pedagogiczne, może liczyć na wyższe wynagrodzenie niż nauczyciele z innym wykształceniem.

Zdobądź przygotowanie pedagogiczne na studiach pedagogicznych online

Ile zarabia nauczyciel początkujący z przygotowaniem pedagogicznym?

Wysokość minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla początkującego nauczyciela, który zdobył tytuł zawodowy magistra wraz z przygotowaniem pedagogicznym, wynosi 3690 zł brutto.

Ile zarabia początkujący nauczyciel bez przygotowania pedagogicznego?

Wysokość minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla początkującego nauczyciela, który zdobył tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, wynosi 3600 zł brutto.

studia podyplomowe nauczyciel

Ile zarabia początkujący nauczyciel bez tytułu magistra?

W przypadku wykształcenia niższego niż uzyskany tytuł magistra wysokość wynagrodzenia zasadniczego wynosi 3600 zł brutto. Kwota ta obowiązuje nauczycieli mających:

 • tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, 
 • tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, 
 • dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, 
 • pozostałe wykształcenie.

Dodatkowe 1125 zł dla nauczycieli w 2023 r.

W 2023 r. będziemy obchodzili 250. rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, której celem od 14 października 1773 r. było dbanie o organizację systemu edukacji w Polsce. W związku z tym rząd opracował plan udzielenia nagrody specjalnej dla nauczycieli. 

Na stronie rządu opublikowano Druk nr 3323 z 12 czerwca br. zakładający, że: “w roku 2023 nauczycielowi pozostającemu w dniu 20 września 2023 r. w stosunku pracy w szkole przyznaje się nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, w wysokości 1125 zł”. 

Z dokumentu wynika, że ma zostać ona wypłacona do dnia 14 października 2023 r. Nagroda specjalna ma być wypłacana przez szkołę, w której nauczyciel jest w stosunku pracy. Należy podkreślić, że nie obejmuje ona osób, które w okresie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 20 września 2023 r. przebywały nieprzerwanie na urlopie bezpłatnym.

Dlaczego warto przystąpić na studia podyplomowe?

Wykształcenie ma wpływ na to, jakie zarobki otrzyma nauczyciel początkujący, szczególnie w przypadku pracowników bez przygotowania pedagogicznego. Jest to jeden z powodów, dla którego warto przystąpić na studia podyplomowe np. na kierunku “Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Dzięki temu absolwent zyskuje: 

 • szeroką wiedzę kierunkową potrzebną do pracy,
 • rozwój osobisty i zawodowy,
 • większe szanse na otrzymanie zatrudnia,
 • możliwość otrzymania wyższego wynagrodzenia.

Należy dodać, że studia te mają charakter kwalifikacyjny, dzięki temu absolwent otrzyma uprawnienia pedagogiczne i zdobędzie przygotowanie do wykonywania zawodu. Ponadto uczelnia wydaje mu świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.