Czy wznowienie studiów i przeniesienie na inną uczelnię odbywa się na tych samych zasadach?

wznowienie studiów online

Zaktualizowano dnia 16 maja 2023

Decyzja o podjęciu studiów jest bardzo ważnym i trudnym zadaniem. Aspirujący studenci wybierając konkretny kierunek oraz uczelnię, na której będą go realizować, spędzają zazwyczaj dużo czasu na poszukiwaniu jak największej ilości informacji, aby upewnić się, co do słuszności wyboru. Niestety czasami z przyczyn zależnych lub niezależnych od studenta przerywa on naukę na danej uczelni lub całkowicie zmienia miejsce kształcenia. Wznowienie studiów odbywa się jednak na innych zasadach niż przeniesienie na inną uczelnię. Jak przebiega ten proces?

Kiedy powrót na studia?

Powodów, dla których studenci przerywają naukę na danym kierunku jest bardzo wiele. Czasami są one zależne od studenta i jest to zaplanowany ruch na edukacyjnej ścieżce, a niekiedy wynika to z przyczyn niezależnych od niego. Bez względu jednak na powód, student może wznowić naukę. Kiedy powrót na studia jest możliwy? Student może wznowić studia tylko w przypadku, gdy zaczął je w 2018 roku lub później. Wynika to z pojawienia się ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która uregulowała m.in. kwestie dotyczące przeliczania punktów ECTS.

Sprawdź kierunek studiów magisterskich class=

Wznowienie studiów – najważniejsze zasady

Najważniejszym warunkiem, który uprawnia studenta do wznowienia studiów, czyli przywróceniu w prawach studenta, jest zaliczenie przez osobę skreśloną z listy przynajmniej pierwszego semestru studiów. Decyzję na temat takiego przywrócenia podejmuje prorektor właściwy ds. kształcenia lub osoba przez niego upoważniona.

wznowienie studiów jak wygląda

Określa on także liczbę punktów ECTS, które zostają uwzględnione i ustala semestr studiów, na który student wznawiający studia zostaje wpisany. W takim przypadku brane są pod uwagę stwierdzone ewentualne różnice programowe. Są one uzupełniane w zakresie i terminie wskazanym również przez prorektora.

Student, który zostaje przywrócony nie może zostać wpisany na wyższy semestr niż kolejny po ostatnim w pełni zaliczonym semestrze. Wznowienie studiów następuje wówczas na ten sam kierunek, z którego student został skreślony (pod warunkiem, że kierunek dalej jest realizowany przez Uczelnię).

Zmiana uczelni na ten sam kierunek lub inny

Jednym z powodów, dla którego student zmienia uczelnię jest chęć podjęcia innego kierunku studiów, który nie znajduje się w danym momencie w ofercie macierzystej placówki. Jeśli chodzi o zmianę uczelni na ten sam kierunek, Uczelnia przyjmuje zarówno studentów tego samego obszaru nauk, jak również inny kierunków. Przykładem są studia licencjackie „administracja”, na które mogą zapisać się osoby studiujące do tej pory wszystkie inne kierunki.

Zmiana uczelni – czy tryb studiów ma znaczenie?

Choć nauka odbywa się w trybie online, student, który do tej pory realizował program nauczania na innej uczelni w klasycznym trybie – stacjonarnie lub zaocznie – również może dołączyć do zadowolonych studentów i korzystać z wielu udogodnień, jakie oferuje nauka przez Internet.

Zmiana uczelni po 1 semestrze czy w każdej chwili?

Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów, którzy nie są zadowoleni z przebiegu aktualnego kierunku w innym miejscu, możliwa jest zmiana uczelni po 1 semestrze, jak również w trakcie jego trwania (oceny nie są wówczas przepisywane z uwagi na brak karty przebiegu studiów z uczelni, z której student się przenosi). Oczywiście student może przenieść się również w trakcie kolejnych semestrów. Zobowiązany jest do zaliczenia ewentualnych różnic programowych w terminie wskazanym przez Uczelnię.

Sprawdź kierunek studiów podyplomowych

Przeniesienie z niezaliczonym przedmiotem bądź warunkiem

Osoba, która chce wznowić studia rozpoczęte na innej uczelni lub jest w trakcie realizacji studiów w innym miejscu, ale posiada niezaliczony przedmiot bądź warunek, może się przenieść. Wówczas student, który przykładowo dostał warunkowy wpis na semestrze trzecim, może zostać przyjęty na semestr drugi.